1. solis

      

Aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu un veikt inventarizāciju.

1. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu atlikušo vērtību aprēķina, no to sākotnējās vērtības atskaitot visus vērtības norakstījumus, arī pārskata gadā un iepriekšējos gados iegrāmatotās ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma un pamatlīdzekļu nolietojuma summas.

2. Nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem sākotnējo vērtību nosaka, pamatojoties uz:
2.1. naudas summu, kas par tiem samaksāta, ja tie ir pirkti vai pašu izveidoti;
2.2. ieņēmumos iegrāmatoto summu, ja tie ir saņemti ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā.

3. Ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma un pamat­līdzekļu nolietojuma summas parasti aprēķina, vienmērīgi sadalot pa gadiem derīgās lietošanas laikā norakstāmās summas, kas atbilst attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu uzskaites vienību sākotnējai vērtībai. Nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu uzskaites vienību derīgās lietošanas laiku (gados) nosaka biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija.

 

 

Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.440

Pamatlīdzekļu kategorijas, grupas un apakšgrupas nolietojuma normu noteikšanai

Kategoriju, grupu un apakšgrupu numurs Kategoriju, grupu un apakšgrupu nosaukumi Lietderīgās lietošanas laiks (gadi) Nolietojuma norma
(% gadā)
1. Ēkas un būves
1.1. Dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas
1.1.1. Monolītās karkasa ēkas ar dzelzsbetona vai betona karkasu 150 0,67
1.1.2. Mūra ēkas 100 1
1.1.3. Koka guļbūves 50 2
1.1.4. Saliekamu koka vai metāla paneļu ēkas, koka stāvbūves 30 3,33
1.1.5. Vieglas konstrukcijas ēkas un pārējās ēkas 15 6,67
1.2. Transporta būves
1.2.1. Metāla, dzelzsbetona, akmens tilti, satiksmes pārvadi un tuneļi 100 1
1.2.2. Ostas, kuģojamie kanāli un piestātnes 50 2
1.2.3. Dzelzceļu un pilsētas sliežu ceļi 30 3,33
1.2.4. Autoceļu klātnes konstrukcijas ar asfaltbetona vai citu melno segumu, cementbetona segumu vai bruģi, koka tilti 20 5
1.2.5. Ielu klātnes konstrukcijas, lidlauku skrejceļi, meža ceļi, dzelzceļu un pilsētas sliežu ceļu aprīkojums 15 6,67
1.2.6. Autoceļu klātnes konstrukcijas ar grants vai šķembu segumu, autoceļu un ielu aprīkojums 10 10
1.3. Inženierbūves (izņemot transporta būves)
1.3.1. Ūdens uzkrāšanas būves un meliorācijas sistēmas 50 2
1.3.2. Sakaru un elektropārvades līnijas, naftas un gāzes cauruļvadi, ūdensnotekas, novadgrāvji, apūdeņošanas spiedvadi 30 3,33
1.3.3. Ūdensvadu, siltumtrašu, kanalizācijas tīklu un notekūdeņu būves un cauruļvadi, kontūrgrāvji un susinātājgrāvji 20 5
1.3.4. Sporta, atpūtas būves, citas būves un celtnes 15 6,67
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
2.1. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 10 10
2.2. Instrumenti, iekārtu un mašīnu piederumi un aprīkojums 5 20
3. Pārējie pamatlīdzekļi
3.1. Transportlīdzekļi
3.1.1. Ūdens transportlīdzekļi, dzelzceļa vilces iekārtas, dzelzceļa un tramvaju ritošais sastāvs 20 5
3.1.2. Gaisa transporta līdzekļi 15 6,67
3.1.3. Autobusi, trolejbusi, kravas automobiļi, vieglie automobiļi un citi transportlīdzekļi 10 10
3.2. Datortehnika, sakaru un biroja tehnika 5 20
3.3. Mēbeles, biroja aprīkojums un pārējie pamatlīdzekļi 10 10