2. solis

      

Izlasīt MK noteikumus Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”

 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.808
Rīgā 2006.gada 3.oktobrī (prot. Nr.50 11.§)

Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 13.panta ceturtās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatu struktūru, apjomu un saturu, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību.

2. Par katru pārskata gadu biedrība, nodibinājums un arodbiedrība sagatavo gada pārskatu. Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un ziņojuma.

3. Biedrība un nodibinājums, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedriskā labuma organizāciju ir ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja tā saņemto ziedojumu kopsumma pārskata gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, papildus sagatavo un iekļauj gada pārskatā no vispārējiem ziedojumiem veikto administratīvo izdevumu pārskatu. Šajā pārskatā ar skaitļiem, tekstā vai tabulā sniedz informāciju par pārskata gadā saņemto vispārējo ziedojumu (ziedojumi, kuru izlietojuma mērķi līgumā nav noteikti) kopsummu un tās izlietojumu administratīvajiem izdevumiem kopumā un pa izdevumu veidiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 4.janvāra noteiku­miem Nr.11 “Noteikumi par sabiedriskā labuma organizāciju administratīvajiem izdevumiem”.

4. Gada pārskatam jāsniedz skaidrs priekšstats par biedrības, nodibinā­juma vai arodbiedrības līdzekļiem, to avotiem un finansiālo stāvokli pārskata gada pēdējā dienā (turpmāk – bilances datums), kā arī par biedrības, nodibinā­juma vai arodbiedrības saimnieciskajiem darījumiem, ieņēmumiem un izdevumiem pārskata gadā.

5. Gada pārskatā lieto Latvijas Republikas naudas vienību – latu, skaitļus no­apaļo līdz veseliem skaitļiem. Gada pārskatu sagatavo valsts valodā.

6. Bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu sagatavo, pamatojoties uz šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minētajām shēmām un ievērojot šādus nosacīju­mus:
6.1. posteņus atspoguļo katru atsevišķi shēmās minētajā secībā;
6.2. katram postenim norāda attiecīgos iepriekšējā gada pārskata datus;
6.3. posteņus, kuros nav skaitļu, norāda tikai tad, ja iepriekšējā gada pārskatā ir bijis attiecīgs postenis ar summu;
6.4. shēmās ar arābu cipariem apzīmētos posteņus var sadalīt sīkāk, apvienot vai pievienot tiem jaunus posteņus, ja šādas korekcijas rada lielāku skaidrību. Apvienotos posteņus detalizē ziņojumā;
6.5. posteņos norāda attiecīgās kopsummas. Ja nepieciešamas ziņas par šo kopsummu sastāvdaļām, sīkāku sadalījumu ietver gada pārskata ziņojumā;
6.6. posteņos norādītos skaitļus pamato ar ierakstiem attaisnojuma dokumentos, grāmatvedības reģistros un kopsavilkumos, kā arī ar pārskata gada slēguma inventarizācijas rezultātiem.