4. solis

      

IV Bilances sagatavošana
4.1. Bilance ir gada pārskata sastāvdaļa, kurā norāda biedrības, nodibinā¬juma vai arodbiedrības līdzekļu un to avotu (aktīvu un pasīvu) atlikumus bilances datumā. Līdzekļus norāda bilances aktīvā, bet to avotus – bilances pasīvā. Bilances aktīva kopsummai jābūt vienādai ar bilances pasīva kopsummu.
4.2. Bilances aktīvā norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pirktos, kā arī ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā saņemtos ilgtermi¬ņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus. Par ilgtermiņa ieguldījumiem uzskata līdzekļus, kas paredzēti ilgstošai lietošanai (ilgāk par vienu gadu) vai ir ieguldīti ilglietojamā īpašumā. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi.

AKTĪVS Piezīmes nr. Rindas kods Pārskata perioda beigās Gada sākumā
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
I Nemateriālie ieguldījumi
Postenī “Nemateriālie ieguldījumi” norāda nemateriālo ieguldījumu atlikušo vērtību (piemēram, datorprogrammas atlikušo vērtību, ja tās cena nav iekļauta datora iegādes izmaksās un iegādes līgums dod tiesības šo datorpro-grammu lietot pastāvīgi). 010
020
I KOPĀ 030 0 0
II Pamatlīdzekļi
1. Nekustamais īpašums
Postenī “Nekustamais īpašums” norāda zemesgabalu sākotnējo vērtību, kā arī ēku, būvju un ilggadīgo stādījumu (ja tādi ir) atlikušo vērtību. 040
2. Pārējie pamatlīdzekļi 050 201 641
Postenī “Pārējie pamatlīdzekļi” norāda transportlīdzekļu un pārējo pamatlīdzekļu atlikušo vērtību 060
070
II KOPĀ 080 201 641
III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi
1. Akcijas un daļas
norāda biedrības, nodibinājuma vai arod¬biedrības līdzdalību kapitālsabiedrībās, pamatojoties uz samaksāto naudas summu vai, ja līdzdalība apmaksāta ar mantisko ieguldījumu, attiecīgā ieguldījuma novērtējumu. Ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā saņemtās akcijas un daļas bilancē norāda, pamatojoties uz naudas summu, kas iegrāmatota ieņēmumos. Izņēmuma gadījumos, ja akciju vai daļu biržas vai tirgus cena ir ievērojami zemāka par sākotnēji ieņēmumos iegrāmatoto vērtību, bilancē norāda minētās akcijas vai daļas biržas vai tirgus cenu. Starpību noraksta izdevumos. 090
2. Ilgtermiņa aizdevumi
norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības aizdoto naudu, kuras atdošanas termiņš noteikts vēlāk nekā vienu gadu pēc bilances datuma, kā arī nomnieka parādu par nomā ar izpirkuma tiesībām (finanšu nomā) atdotu pamatlīdzekli.
Nepieciešams salīdzinājuma akts par aizdevumu 010 3000 3000
011
012
III KOPĀ 013 3000 3000
1. IEDAĻAS KOPSUMMA 014 3201 3641

2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
I Krājumi
Krājumus un vērtspapīrus bilancē norāda, pamatojoties uz naudas summu, kas par tiem samaksāta, ja tie ir pirkti, vai ieņēmumos iegrāmatoto naudas summu, ja tie ir saņemti ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā. Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgā krājumu vai vērtspapīru veida tirgus vai biržas cena ir ievērojami zemāka par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, bilancē norāda zemāko vērtību. Starpību noraksta izdevumos.
1. Materiāli 015
2. Preces 016
I KOPĀ 017 0 0
II Debitori
” norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības prasījumus no citām personām. Ja debitoru parāds maksājams ārvalsts valūtā, tā summu bilancē pārrēķina latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu bilances datumā. Pēc ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu pārrēķināšanas iegūto novērtējuma palielinājumu latos (turpmāk – pozitīvā starpība) iegrāmato ieņēmumos, bet novērtējuma samazinājumu latos (turpmāk – negatīvā starpība) noraksta izdevumos.
018 157
019
II KOPĀ 020 0 157
III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
021
III KOPĀ 022 0 0
IV Naudas līdzekļi
norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības kasē esošās skaidrās naudas summu un bankas kontos esošās bezskaidrās naudas summu latos un ārvalstu valūtā. Ja kasē vai bankas kontā ir nauda ārvalsts valūtā, to pārrēķina latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu bilances datumā. Pēc ārvalsts valūtas atlikumu pārrēķināšanas iegūto pozitīvo starpību iegrāmato ieņēmumos, bet negatīvo starpību noraksta izdevumos.
IV KOPĀ 023 111643 114571
2. IEDAĻAS KOPSUMMA 024 111643 114728
BILANCE 025 114844 118369

4.3. Bilances pasīvā norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības fondus, kā arī ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru parādus. Par īstermiņa kreditoru parādiem uzskata parādus, kas maksājami gada laikā pēc bilances datuma. Parādus, kas maksājami vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma, uzskata par ilgtermiņa kreditoru parādiem.
4.4. Ja kreditoru parāds maksājams ārvalsts valūtā, tā summu bilancē pārrēķina latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu bilances datumā. Pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas iegūto pozitīvo starpību iegrāmato izdevumos, bet negatīvo starpību – ieņēmumos.

PASĪVS Piezīmes nr. Rindas kods Pārskata perioda beigās Gada sākumā
I. FONDI
1. Pamatfonds 026
2. Mērķfondi
Mērķfondu veido arī tad, ja ir saņemts ziedojums ar noteiktu mērķi, kas izlietojams tikai līgumā paredzētajiem mērķiem (turpmāk – mērķa ziedojums). Norāda mērķa ziedojuma neizlietoto atlikumu. 027 118108 205881
3. Rezerves fonds
Ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, kuros ietvertas arī nodokļu un sociālo maksājumu summas, ieskaita rezerves fondā. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem noraksta no rezerves fonda līdzekļiem to atlikuma apmērā. Ar rezerves fonda līdzekļiem nesegto izdevumu summu norāda bilances postenī “Rezerves fonds” kā negatīvu skaitli. 028 -3908 -87773
Biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var veidot vienu neierobežo¬tai lietošanai paredzētu fondu – rezerves fondu – vai, pamatojoties uz statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem, šī fonda līdzekļus pārdalīt ierobežotai lietošanai paredzētajos fondos – mērķfondos un pamatfondā. Pamatfondu parasti attiecina uz ilgtermiņa ieguldījumiem. 029
030
I. IEDAĻAS KOPSUMMA 031 114200 118108

II. ILGTERMIŅA KREDITORI

1. Aizņēmumi no kredītiestādēm
norāda aizņēmumu pamatsummas, kuru samaksas termiņš noteikts vēlāk nekā vienu gadu pēc bilances datuma, kā arī ar šiem aizņēmumiem saistītos procentu maksājumus, kuru samaksas termiņš ir nokavēts (turpmāk – nokavētie procentu maksājumi). 032
2. Citi aizņēmumi
norāda biedrības, nodibinājuma vai arod¬biedrības ilgtermiņa aizņēmumus no citām personām, kā arī tās parādu par nomā ar izpirkuma tiesībām (finanšu nomā) paņemtu pamatlīdzekli. 033
034
035
II. IEDAĻAS KOPSUMMA 036 0 0
III. ĪSTERMIŅA KREDITORI
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm
” norāda aizņēmumu pamatsummas, kuru samaksas termiņš būs gada laikā pēc bilances datuma, kā arī ar šiem aizņēmumiem saistītos nokavētos procentu maksājumus. 037
2. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības saistību kopsummu attiecībā pret valsts budžetu un pašvaldību budžetiem par maksājamiem nodokļiem un nodevām, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 038 399 261
3. Pārējie kreditori
norāda biedrības, nodibinājuma vai arod¬biedrības saistības pret citām personām par īstermiņa aizņēmumiem, saņemta-jām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī saistības attiecībā pret darbiniekiem par to kontos kredītiestādēs neieskaitītajām vai no biedrības, nodibinā¬juma vai arodbiedrības kases neizmaksātajām algām, atlīdzībām vai citiem maksājumiem. 039 245
040
041
042
III. IEDAĻAS KOPSUMMA 043 644 261
BILANCE 044 114844 118369

Papildu informācija:

2.5. Līdzekļus un saistības, kas attiecas uz ierobežotai lietošanai paredzēta¬jiem fondiem, grāmatvedības analītiskās uzskaites reģistros ieraksta un uzskaita atsevišķi.
2.6. Ieņēmumus, kas radušies no ierobežotai lietošanai paredzētajā fondā turēto ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu pārdošanas vai likvidācijas, kā arī saistību kārtošanas rezultātā, analītiskās uzskaites reģistros ieraksta kā šī fonda atlikumu palielinājumu. Izdevumus un zaudējumus, kas radušies pēc ierobežotai lietošanai paredzētā fonda līdzekļu izlietošanas vai šajā fondā turēto ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšanas, to pārdošanas vai likvidācijas, kā arī pēc saistību kārtošanas, analītiskās uzskaites reģistros ieraksta kā fonda atlikumu samazinājumu.