5. solis

      

V. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata sagatavošana
49. Ziedojumu un dāvinājumu pārskatu sagatavo, pamatojoties uz šo noteikumu 3.pielikumā minēto shēmu.
Iesniedzot Ziedojumu un dāvinājumu pārskatu elektroniski, tiek piedāvāts aizpildīt divas tabulas.
Pirmā ir kopsavilkuma tabula pēc 3. pielikuma shēmas.

Otrā tabulā jāatšifrē katra ziedotāja nosaukums(juridiskai personai) vai vārds, uzvārds (fiziskai personai), reģistrācijas Nr. vai personas kods, ziedotā summa, precizējot vai tā naudā vai mantā.

Ziedojumu izlietojuma atšifrējums pa projektiem (kam tādi ir) jāsagatavo atsevišķi un jāpievieno kā dokuments.
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808
Ziedojumu un dāvinājumu pārskata shēma
I. Atlikums pārskata gada sākumā.
norāda iepriekšējos gados ziedojumos un dāvinājumos saņemtās naudas summas atlikuma un mantisko ziedojumu vai dāvinājumu vērtības atlikuma kopsummu pārskata gada sākumā.
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma.

1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi).
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.
1.2. Ārvalstu juridiskās personas.
1.3. Fiziskās personas (rezidenti).
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti).
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.
1.6. Citi ziedotāji.

2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķa ziedojumi).
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.
2.2. Ārvalstu juridiskās personas.
2.3. Fiziskās personas (rezidenti).
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti).
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.
2.6. Citi ziedotāji.

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma.
1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi).
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem.
1.2. Administratīvajiem izdevumiem.
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.
2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķa ziedojumi).
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem.
2.2. Administratīvajiem izdevumiem.
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.
IV. Atlikums pārskata gada beigās.

51. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata ailēs vai tekstā sniedzamas šādas ziņas par ziedojumu un dāvinājumu devējiem (ja tie ir zināmi):
51.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas kods nodokļu maksātāju reģistrā un nosaukums;
51.2. ārvalsts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrā¬cijas numurs;
51.3. fiziskās personas – iekšzemes nodokļu maksātāja (rezidenta) – kods nodokļu maksātāju reģistrā (personas kods), vārds un uzvārds;
51.4. fiziskās personas – ārvalstu nodokļu maksātāja (nerezidenta) – vārds, uzvārds, personas identifikācijas kods un valsts nosaukums.

52. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata ailēs vai tekstā pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu summu norāda sadalījumā pa ziedojumu un dāvinājumu veidiem:
52.1. naudas ziedojums vai dāvinājums;
52.2. mantisks ziedojums vai dāvinājums.

53. Postenī “Atlikums pārskata gada beigās” norāda skaitli, kas aprēķināts, postenī “Atlikums pārskata gada sākumā” norādītajam skaitlim pieskaitot postenī “Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma” norādīto skaitli un no iegūtās summas atņemot postenī “Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma” norādīto skaitli.

54. Ja ziedojuma vai dāvinājuma devējs ir personālsabiedrība vai cita uz līguma vai norunas pamata izveidota fizisko vai juridisko personu grupa bez juridiskās personas tiesībām (neatkarīgi no tā, vai šī personu grupa ir vai nav reģistrējusies kā nodokļu maksātāja), to norāda postenī “Citi ziedotāji”.

55. Arodbiedrība, kā arī biedrība un nodibinājums, kam nav piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem var norādīt kopējā summā bez sadalījuma izdevumos sabiedriskā labuma darbībai un citiem mērķiem un uzdevumiem.