6. solis

      

VI. Ziņojums

56. Ziņojumā norāda vispārīgu informāciju par biedrību, nodibinājumu vai arodbiedrību, tās statūtos noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, saimniecis¬kās darbības un finansiālā stāvokļa analīzi un skaidrojumus par noteiktiem bilances vai ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem, kā arī citu informāciju, kuras saturu un apjomu nosaka biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija.

57. Vispārīgajā informācijā par biedrību, nodibinājumu vai arodbiedrību ietver šādas ziņas:

57.1. nosaukums un juridiskā adrese;
57.2. reģistrācijas numurs un datums;
57.3. ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem – vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums;
57.4. izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm;
57.5. svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas.

58. Skaidrojumos par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem sniedz šādas ziņas:
58.1. šo noteikumu 14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamat¬līdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums;

58.2. informācija par fondiem:
58.2.1. atlikumi pārskata gada sākumā un beigās;

58.2.2. fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalī¬jumā pa to veidošanās avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinā¬tās ieņēmumu un izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem;

58.2.3. fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalī¬jumā pa virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlieto¬jums vai to vērtības samazinājums;

58.3. informācija par nodokļiem un nodevām:
58.3.1. pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem;

58.3.2. saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm;

58.3.3. dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju;

58.4. detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvo¬jumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu;

58.5. ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā;

58.6. saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma.

59. Biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo noteikumu 58.2.apakšpunktā minēto informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfi¬denciālu.