"Grāmatvedība"

7. solis

VII. Gada pārskata pārbaude un iesniegšana
60. Biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības gada pārskatu pārbauda saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija vai zvērināts revidents.

61. Ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31.martam biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība iesniedz (nosūta pa pastu vai ar kurjeru) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei (pēc biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības reģistrācijas vietas) un Uzņēmumu reģistram gada pārskata norakstu vai kopiju, ko apstipri¬nājusi biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija. Minēto dokumentu var iesniegt elektroniski un pievienot rakstisku apliecinājumu par tā atbilstību dokumenta oriģinālam.

62. Biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija ir atbildīga par gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu.

6. solis

VI. Ziņojums

56. Ziņojumā norāda vispārīgu informāciju par biedrību, nodibinājumu vai arodbiedrību, tās statūtos noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, saimniecis¬kās darbības un finansiālā stāvokļa analīzi un skaidrojumus par noteiktiem bilances vai ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem, kā arī citu informāciju, kuras saturu un apjomu nosaka biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija.

57. Vispārīgajā informācijā par biedrību, nodibinājumu vai arodbiedrību ietver šādas ziņas:

57.1. nosaukums un juridiskā adrese;
57.2. reģistrācijas numurs un datums;
57.3. ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem – vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums;
57.4. izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm;
57.5. svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas.

58. Skaidrojumos par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem sniedz šādas ziņas:
58.1. šo noteikumu 14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamat¬līdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums;

58.2. informācija par fondiem:
58.2.1. atlikumi pārskata gada sākumā un beigās;

58.2.2. fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalī¬jumā pa to veidošanās avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinā¬tās ieņēmumu un izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem;

58.2.3. fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalī¬jumā pa virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlieto¬jums vai to vērtības samazinājums;

58.3. informācija par nodokļiem un nodevām:
58.3.1. pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem;

58.3.2. saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm;

58.3.3. dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju;

58.4. detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvo¬jumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu;

58.5. ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā;

58.6. saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma.

59. Biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo noteikumu 58.2.apakšpunktā minēto informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfi¬denciālu.

5. solis

V. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata sagatavošana
49. Ziedojumu un dāvinājumu pārskatu sagatavo, pamatojoties uz šo noteikumu 3.pielikumā minēto shēmu.
Iesniedzot Ziedojumu un dāvinājumu pārskatu elektroniski, tiek piedāvāts aizpildīt divas tabulas.
Pirmā ir kopsavilkuma tabula pēc 3. pielikuma shēmas.

Otrā tabulā jāatšifrē katra ziedotāja nosaukums(juridiskai personai) vai vārds, uzvārds (fiziskai personai), reģistrācijas Nr. vai personas kods, ziedotā summa, precizējot vai tā naudā vai mantā.

Ziedojumu izlietojuma atšifrējums pa projektiem (kam tādi ir) jāsagatavo atsevišķi un jāpievieno kā dokuments.
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808
Ziedojumu un dāvinājumu pārskata shēma
I. Atlikums pārskata gada sākumā.
norāda iepriekšējos gados ziedojumos un dāvinājumos saņemtās naudas summas atlikuma un mantisko ziedojumu vai dāvinājumu vērtības atlikuma kopsummu pārskata gada sākumā.
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma.

1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi).
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.
1.2. Ārvalstu juridiskās personas.
1.3. Fiziskās personas (rezidenti).
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti).
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.
1.6. Citi ziedotāji.

2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķa ziedojumi).
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.
2.2. Ārvalstu juridiskās personas.
2.3. Fiziskās personas (rezidenti).
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti).
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.
2.6. Citi ziedotāji.

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma.
1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi).
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem.
1.2. Administratīvajiem izdevumiem.
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.
2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķa ziedojumi).
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem.
2.2. Administratīvajiem izdevumiem.
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.
IV. Atlikums pārskata gada beigās.

51. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata ailēs vai tekstā sniedzamas šādas ziņas par ziedojumu un dāvinājumu devējiem (ja tie ir zināmi):
51.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas kods nodokļu maksātāju reģistrā un nosaukums;
51.2. ārvalsts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrā¬cijas numurs;
51.3. fiziskās personas – iekšzemes nodokļu maksātāja (rezidenta) – kods nodokļu maksātāju reģistrā (personas kods), vārds un uzvārds;
51.4. fiziskās personas – ārvalstu nodokļu maksātāja (nerezidenta) – vārds, uzvārds, personas identifikācijas kods un valsts nosaukums.

52. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata ailēs vai tekstā pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu summu norāda sadalījumā pa ziedojumu un dāvinājumu veidiem:
52.1. naudas ziedojums vai dāvinājums;
52.2. mantisks ziedojums vai dāvinājums.

53. Postenī “Atlikums pārskata gada beigās” norāda skaitli, kas aprēķināts, postenī “Atlikums pārskata gada sākumā” norādītajam skaitlim pieskaitot postenī “Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma” norādīto skaitli un no iegūtās summas atņemot postenī “Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma” norādīto skaitli.

54. Ja ziedojuma vai dāvinājuma devējs ir personālsabiedrība vai cita uz līguma vai norunas pamata izveidota fizisko vai juridisko personu grupa bez juridiskās personas tiesībām (neatkarīgi no tā, vai šī personu grupa ir vai nav reģistrējusies kā nodokļu maksātāja), to norāda postenī “Citi ziedotāji”.

55. Arodbiedrība, kā arī biedrība un nodibinājums, kam nav piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem var norādīt kopējā summā bez sadalījuma izdevumos sabiedriskā labuma darbībai un citiem mērķiem un uzdevumiem.

4. solis

IV Bilances sagatavošana
4.1. Bilance ir gada pārskata sastāvdaļa, kurā norāda biedrības, nodibinā¬juma vai arodbiedrības līdzekļu un to avotu (aktīvu un pasīvu) atlikumus bilances datumā. Līdzekļus norāda bilances aktīvā, bet to avotus – bilances pasīvā. Bilances aktīva kopsummai jābūt vienādai ar bilances pasīva kopsummu.
4.2. Bilances aktīvā norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pirktos, kā arī ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā saņemtos ilgtermi¬ņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus. Par ilgtermiņa ieguldījumiem uzskata līdzekļus, kas paredzēti ilgstošai lietošanai (ilgāk par vienu gadu) vai ir ieguldīti ilglietojamā īpašumā. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi.

AKTĪVS Piezīmes nr. Rindas kods Pārskata perioda beigās Gada sākumā
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
I Nemateriālie ieguldījumi
Postenī “Nemateriālie ieguldījumi” norāda nemateriālo ieguldījumu atlikušo vērtību (piemēram, datorprogrammas atlikušo vērtību, ja tās cena nav iekļauta datora iegādes izmaksās un iegādes līgums dod tiesības šo datorpro-grammu lietot pastāvīgi). 010
020
I KOPĀ 030 0 0
II Pamatlīdzekļi
1. Nekustamais īpašums
Postenī “Nekustamais īpašums” norāda zemesgabalu sākotnējo vērtību, kā arī ēku, būvju un ilggadīgo stādījumu (ja tādi ir) atlikušo vērtību. 040
2. Pārējie pamatlīdzekļi 050 201 641
Postenī “Pārējie pamatlīdzekļi” norāda transportlīdzekļu un pārējo pamatlīdzekļu atlikušo vērtību 060
070
II KOPĀ 080 201 641
III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi
1. Akcijas un daļas
norāda biedrības, nodibinājuma vai arod¬biedrības līdzdalību kapitālsabiedrībās, pamatojoties uz samaksāto naudas summu vai, ja līdzdalība apmaksāta ar mantisko ieguldījumu, attiecīgā ieguldījuma novērtējumu. Ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā saņemtās akcijas un daļas bilancē norāda, pamatojoties uz naudas summu, kas iegrāmatota ieņēmumos. Izņēmuma gadījumos, ja akciju vai daļu biržas vai tirgus cena ir ievērojami zemāka par sākotnēji ieņēmumos iegrāmatoto vērtību, bilancē norāda minētās akcijas vai daļas biržas vai tirgus cenu. Starpību noraksta izdevumos. 090
2. Ilgtermiņa aizdevumi
norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības aizdoto naudu, kuras atdošanas termiņš noteikts vēlāk nekā vienu gadu pēc bilances datuma, kā arī nomnieka parādu par nomā ar izpirkuma tiesībām (finanšu nomā) atdotu pamatlīdzekli.
Nepieciešams salīdzinājuma akts par aizdevumu 010 3000 3000
011
012
III KOPĀ 013 3000 3000
1. IEDAĻAS KOPSUMMA 014 3201 3641

2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
I Krājumi
Krājumus un vērtspapīrus bilancē norāda, pamatojoties uz naudas summu, kas par tiem samaksāta, ja tie ir pirkti, vai ieņēmumos iegrāmatoto naudas summu, ja tie ir saņemti ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā. Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgā krājumu vai vērtspapīru veida tirgus vai biržas cena ir ievērojami zemāka par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, bilancē norāda zemāko vērtību. Starpību noraksta izdevumos.
1. Materiāli 015
2. Preces 016
I KOPĀ 017 0 0
II Debitori
” norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības prasījumus no citām personām. Ja debitoru parāds maksājams ārvalsts valūtā, tā summu bilancē pārrēķina latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu bilances datumā. Pēc ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu pārrēķināšanas iegūto novērtējuma palielinājumu latos (turpmāk – pozitīvā starpība) iegrāmato ieņēmumos, bet novērtējuma samazinājumu latos (turpmāk – negatīvā starpība) noraksta izdevumos.
018 157
019
II KOPĀ 020 0 157
III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
021
III KOPĀ 022 0 0
IV Naudas līdzekļi
norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības kasē esošās skaidrās naudas summu un bankas kontos esošās bezskaidrās naudas summu latos un ārvalstu valūtā. Ja kasē vai bankas kontā ir nauda ārvalsts valūtā, to pārrēķina latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu bilances datumā. Pēc ārvalsts valūtas atlikumu pārrēķināšanas iegūto pozitīvo starpību iegrāmato ieņēmumos, bet negatīvo starpību noraksta izdevumos.
IV KOPĀ 023 111643 114571
2. IEDAĻAS KOPSUMMA 024 111643 114728
BILANCE 025 114844 118369

4.3. Bilances pasīvā norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības fondus, kā arī ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru parādus. Par īstermiņa kreditoru parādiem uzskata parādus, kas maksājami gada laikā pēc bilances datuma. Parādus, kas maksājami vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma, uzskata par ilgtermiņa kreditoru parādiem.
4.4. Ja kreditoru parāds maksājams ārvalsts valūtā, tā summu bilancē pārrēķina latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu bilances datumā. Pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas iegūto pozitīvo starpību iegrāmato izdevumos, bet negatīvo starpību – ieņēmumos.

PASĪVS Piezīmes nr. Rindas kods Pārskata perioda beigās Gada sākumā
I. FONDI
1. Pamatfonds 026
2. Mērķfondi
Mērķfondu veido arī tad, ja ir saņemts ziedojums ar noteiktu mērķi, kas izlietojams tikai līgumā paredzētajiem mērķiem (turpmāk – mērķa ziedojums). Norāda mērķa ziedojuma neizlietoto atlikumu. 027 118108 205881
3. Rezerves fonds
Ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, kuros ietvertas arī nodokļu un sociālo maksājumu summas, ieskaita rezerves fondā. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem noraksta no rezerves fonda līdzekļiem to atlikuma apmērā. Ar rezerves fonda līdzekļiem nesegto izdevumu summu norāda bilances postenī “Rezerves fonds” kā negatīvu skaitli. 028 -3908 -87773
Biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var veidot vienu neierobežo¬tai lietošanai paredzētu fondu – rezerves fondu – vai, pamatojoties uz statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem, šī fonda līdzekļus pārdalīt ierobežotai lietošanai paredzētajos fondos – mērķfondos un pamatfondā. Pamatfondu parasti attiecina uz ilgtermiņa ieguldījumiem. 029
030
I. IEDAĻAS KOPSUMMA 031 114200 118108

II. ILGTERMIŅA KREDITORI

1. Aizņēmumi no kredītiestādēm
norāda aizņēmumu pamatsummas, kuru samaksas termiņš noteikts vēlāk nekā vienu gadu pēc bilances datuma, kā arī ar šiem aizņēmumiem saistītos procentu maksājumus, kuru samaksas termiņš ir nokavēts (turpmāk – nokavētie procentu maksājumi). 032
2. Citi aizņēmumi
norāda biedrības, nodibinājuma vai arod¬biedrības ilgtermiņa aizņēmumus no citām personām, kā arī tās parādu par nomā ar izpirkuma tiesībām (finanšu nomā) paņemtu pamatlīdzekli. 033
034
035
II. IEDAĻAS KOPSUMMA 036 0 0
III. ĪSTERMIŅA KREDITORI
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm
” norāda aizņēmumu pamatsummas, kuru samaksas termiņš būs gada laikā pēc bilances datuma, kā arī ar šiem aizņēmumiem saistītos nokavētos procentu maksājumus. 037
2. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības saistību kopsummu attiecībā pret valsts budžetu un pašvaldību budžetiem par maksājamiem nodokļiem un nodevām, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 038 399 261
3. Pārējie kreditori
norāda biedrības, nodibinājuma vai arod¬biedrības saistības pret citām personām par īstermiņa aizņēmumiem, saņemta-jām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī saistības attiecībā pret darbiniekiem par to kontos kredītiestādēs neieskaitītajām vai no biedrības, nodibinā¬juma vai arodbiedrības kases neizmaksātajām algām, atlīdzībām vai citiem maksājumiem. 039 245
040
041
042
III. IEDAĻAS KOPSUMMA 043 644 261
BILANCE 044 114844 118369

Papildu informācija:

2.5. Līdzekļus un saistības, kas attiecas uz ierobežotai lietošanai paredzēta¬jiem fondiem, grāmatvedības analītiskās uzskaites reģistros ieraksta un uzskaita atsevišķi.
2.6. Ieņēmumus, kas radušies no ierobežotai lietošanai paredzētajā fondā turēto ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu pārdošanas vai likvidācijas, kā arī saistību kārtošanas rezultātā, analītiskās uzskaites reģistros ieraksta kā šī fonda atlikumu palielinājumu. Izdevumus un zaudējumus, kas radušies pēc ierobežotai lietošanai paredzētā fonda līdzekļu izlietošanas vai šajā fondā turēto ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšanas, to pārdošanas vai likvidācijas, kā arī pēc saistību kārtošanas, analītiskās uzskaites reģistros ieraksta kā fonda atlikumu samazinājumu.

3. solis

III. Ieņēmumu un izdevumu pārskata sagatavošana

3.1. Ieņēmumu un izdevumu pārskats ir gada pārskata sastāvdaļa, kurā norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības ieņēmumus, izdevumus un to starpību noteiktā pārskata periodā. Ieņēmumu un izdevumu pārskatā ietver visus ieņēmumus un visus izdevumus, izņemot pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumus, nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, akciju, citu vērtspapīru un krājumu iegādes izdevumus, kā arī ar naudas aizde­vumiem, avansa maksājumiem vai parādu atmaksāšanu saistītos izdevumus.

3.2. Ieņēmumus un izdevumus ārvalsts valūtā ieņēmumu un izdevumu pārskatā norāda, pārrēķinātus latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto attiecī­gās ārvalsts valūtas kursu šo ieņēmumu saņemšanas vai izdevumu veikšanas dienā.

 

   
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
par  2010. gadu
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)  
Nr.  p.k. Posteņa nosaukums Piezīmes Nr. Rindas kods Pārskata perioda beigās Gada                    sākumā  
1 2 3 4 5 6  
I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas

norāda pārskata gadā iekasēto (biedrības vai arodbiedrības kasē vai bankas kontā iemaksāto) biedru naudu, iestāšanās naudu un citus biedrības vai arodbiedrības kasē saņemtos tās biedru vai biedru kandidātu, locekļu vai dalībnieku obligātos gadskārtējos naudas maksājumus.

  010      
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

norāda pārskata gadā biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības kasē vai bankas kontā saņemtos naudas ziedojumus vai dāvinājumus, kā arī saņemtos kustamas vai nekustamas mantas (mantiskos) ziedojumus vai dāvinājumus, kuri novērtēti naudā, pamato­joties uz ziedojumu vai dāvinājumu apliecinošajos dokumentos norādīto vērtību.

  020      
III. Saņemtie mantojumi

norāda pārskata gadā mantojuma veidā saņemto naudu, kustamu vai nekustamu mantu. Finanšu līdzekļu mantojumu novērtē, pamatojoties uz biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības kasē vai bankas kontā iemaksāto naudas summu. Mantoto kustamo vai nekustamo mantu novērtē, pamatojoties uz mantojuma pieņemšanas dokumentos norādīto vērtību.

  021      
IV. Saņemtās dotācijas

norāda pārskata gadā biedrības, nodibi­nājuma vai arodbiedrības bankas kontā saņemtos naudas asignējumus.

  030      
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

norāda saņemtās dividendes no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās. Šajā postenī norāda arī summu, kas aprēķināta, no pārskata gadā saņemtajiem produkcijas vai preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas ieņēmumiem (ja tādi ir) atskaitot tirdzniecības atlaides un citas piešķirtās atlaides, un šos ieņēmumus samazinošas pircēju pretenziju summas (ja tādas ir), kā arī pievienotās vērtības nodokli un citus nodokļus, kas tieši saistīti ar pārdošanu, ja tie ir ieskaitīti minēto ieņēmumu kopsummā. Ja biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība pārskata gadā ir pārdevusi produkciju vai preces vai sniegusi pakalpojumus uz kredīta vai nosakot atliktu samaksas termiņu, šo ieņēmumu kopsummā ietver arī tos ieņēmumus, kas līdz bilances datumam vēl nav samaksāti.

  040   3000  
VI. Citi ieņēmumi

norāda naudas ieņēmumus no saņemtās apdrošināšanas atlīdzības, kompensācijas, pamatlīdzekļu, citu ilgtermiņa iegul­dījumu vai apgrozāmo līdzekļu pārdošanas un citus naudas ieņēmumus no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti normatīvajos aktos. Šajā postenī norāda arī pozitīvo starpību, kas radusies, ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu un ārvalsts valūtas atlikumu pārrēķinot latos, kā arī negatīvo starpību, kas radusies, ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķinot latos.

  050      
VII. Ieņēmumi kopā   060      
VIII. Izdevumi

Postenī “Izdevumi” kopsummā, bet ar arābu cipariem apzīmētajos posteņos – pa atsevišķiem izdevumu veidiem norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības izdevumus pārskata gadā statūtos noteikto mērķu īstenošanai, kā arī biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības vadīšanas, tās īpašumu uzturē­šanas un citus ar pašu vajadzībām vai ar statūtos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamo ieņēmumu ieguvi saistītos izdevumus, kas attiecas uz pārskata gadu.

  070      
  1. Naudas maksājumi personām

norāda naudas maksājumus (ja tādi ir) personām, ko veikusi biedrība, kas dibināta un darbojas, lai aizstāvētu sociāli mazaizsargāto personu grupu un trūcīgo personu un ģimeņu tiesības un intereses, vai ko veikusi biedrība saistībā ar cita veida sabiedriskā labuma darbību. Šajā postenī norāda arī naudas maksājumus personām, kurām saskaņā ar nodibinājuma statūtiem var izmaksāt līdzekļus no nodibinājuma mantas.

  090      
  2. Materiālu izdevumi

norāda pārskata gadā patērētos pirktos, ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos materiālus, preces un citus krājumus. Patērētos pirk­tos materiālus, preces un citus krājumus novērtē, pamatojoties uz naudas summu, kas par tiem samaksāta, bet ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos krājumus novērtē, pamatojoties uz summu, kas iegrāmatota ieņēmumos. Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgo veidu krājumu atlikumi iepriekšējos gados novērtēti zemāk par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, tos novērtē, pamatojoties uz pārskata gada sākumā grāmatvedības uzskaitē esošo novērtējumu.

  100      
  3. Algas

norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķināto darba algu, atlīdzību vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu summas pirms nodokļu vai citu likumos paredzētu maksājumu atskaitīšanas (turpmāk – bruto summas).

  110      
  4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi

norāda biedrības, nodi­binājuma vai arodbiedrības kā darba devēja pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātos likumā paredzē­tos maksājumus darbiniekiem darba nespējas gadījumos bruto summās, naudas iemaksas privātajos pensiju fondos un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītus naudas maksājumus.

  120      
  5. Pamalīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana

norāda pārskata gadā aprēķināto biedrības, nodibinājuma vai arod­biedrības īpašumā esošo vai nomā ar izpirkuma tiesībām (finanšu nomā) paņemto pamatlīdzekļu nolietojuma summu, kā arī nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma summu.

  130      
  6. Citi izdevumi

-īpašuma apdrošināšanas maksājumus un izdevumus vai zaudējumus, kas radušies pēc pamatlīdzekļu un citu ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas vai likvidācijas;
– negatīvo starpību, kas radusies, ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu un ārvalsts valūtas atlikumu pārrēķinot latos, kā arī pozitīvo starpību, kas radusies, ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķinot latos. Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgo vērtspapīru atlikumi pārskata gada beigās novērtēti zemāk par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, šajā postenī norāda izdevumos norakstīto starpību;
– citus izdevumus, tai skaitā izdevumus par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, apgaismošanu, kā arī kancelejas, pasta, telefona, komandējumu, reklāmas izdevumus un citus kārtējos izdevumus, soda naudas (ja tādas ir) un citus neparedzētos maksājumus.

  140      
IX. Nodokļi

sadalījumā pa nodokļu veidiem norāda pārskata gadā aprēķinātās nodokļu maksājumu summas (piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu summu par zemi, kā arī par ēkām un būvēm, ja attiecīgais nodibinājums vai biedrība nav atbrīvota no nekus­tamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tai piederošajām ēkām un būvēm).

  150      
X. Izdevumi kopā   170      
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība

norāda pārskata gada ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem – kā pozitīvu skaitli – vai izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – kā negatīvu skaitli.

  180 xxxx    
 

 

 

Vadītājs ____________________________ /                   /

 

2. solis

Izlasīt MK noteikumus Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”

 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.808
Rīgā 2006.gada 3.oktobrī (prot. Nr.50 11.§)

Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 13.panta ceturtās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatu struktūru, apjomu un saturu, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību.

2. Par katru pārskata gadu biedrība, nodibinājums un arodbiedrība sagatavo gada pārskatu. Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un ziņojuma.

3. Biedrība un nodibinājums, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedriskā labuma organizāciju ir ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja tā saņemto ziedojumu kopsumma pārskata gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, papildus sagatavo un iekļauj gada pārskatā no vispārējiem ziedojumiem veikto administratīvo izdevumu pārskatu. Šajā pārskatā ar skaitļiem, tekstā vai tabulā sniedz informāciju par pārskata gadā saņemto vispārējo ziedojumu (ziedojumi, kuru izlietojuma mērķi līgumā nav noteikti) kopsummu un tās izlietojumu administratīvajiem izdevumiem kopumā un pa izdevumu veidiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 4.janvāra noteiku­miem Nr.11 “Noteikumi par sabiedriskā labuma organizāciju administratīvajiem izdevumiem”.

4. Gada pārskatam jāsniedz skaidrs priekšstats par biedrības, nodibinā­juma vai arodbiedrības līdzekļiem, to avotiem un finansiālo stāvokli pārskata gada pēdējā dienā (turpmāk – bilances datums), kā arī par biedrības, nodibinā­juma vai arodbiedrības saimnieciskajiem darījumiem, ieņēmumiem un izdevumiem pārskata gadā.

5. Gada pārskatā lieto Latvijas Republikas naudas vienību – latu, skaitļus no­apaļo līdz veseliem skaitļiem. Gada pārskatu sagatavo valsts valodā.

6. Bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu sagatavo, pamatojoties uz šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minētajām shēmām un ievērojot šādus nosacīju­mus:
6.1. posteņus atspoguļo katru atsevišķi shēmās minētajā secībā;
6.2. katram postenim norāda attiecīgos iepriekšējā gada pārskata datus;
6.3. posteņus, kuros nav skaitļu, norāda tikai tad, ja iepriekšējā gada pārskatā ir bijis attiecīgs postenis ar summu;
6.4. shēmās ar arābu cipariem apzīmētos posteņus var sadalīt sīkāk, apvienot vai pievienot tiem jaunus posteņus, ja šādas korekcijas rada lielāku skaidrību. Apvienotos posteņus detalizē ziņojumā;
6.5. posteņos norāda attiecīgās kopsummas. Ja nepieciešamas ziņas par šo kopsummu sastāvdaļām, sīkāku sadalījumu ietver gada pārskata ziņojumā;
6.6. posteņos norādītos skaitļus pamato ar ierakstiem attaisnojuma dokumentos, grāmatvedības reģistros un kopsavilkumos, kā arī ar pārskata gada slēguma inventarizācijas rezultātiem.

1. solis

Aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu un veikt inventarizāciju.

1. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu atlikušo vērtību aprēķina, no to sākotnējās vērtības atskaitot visus vērtības norakstījumus, arī pārskata gadā un iepriekšējos gados iegrāmatotās ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma un pamatlīdzekļu nolietojuma summas.

2. Nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem sākotnējo vērtību nosaka, pamatojoties uz:
2.1. naudas summu, kas par tiem samaksāta, ja tie ir pirkti vai pašu izveidoti;
2.2. ieņēmumos iegrāmatoto summu, ja tie ir saņemti ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā.

3. Ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma un pamat­līdzekļu nolietojuma summas parasti aprēķina, vienmērīgi sadalot pa gadiem derīgās lietošanas laikā norakstāmās summas, kas atbilst attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu uzskaites vienību sākotnējai vērtībai. Nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu uzskaites vienību derīgās lietošanas laiku (gados) nosaka biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija.

 

 

Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.440

Pamatlīdzekļu kategorijas, grupas un apakšgrupas nolietojuma normu noteikšanai

Kategoriju, grupu un apakšgrupu numurs Kategoriju, grupu un apakšgrupu nosaukumi Lietderīgās lietošanas laiks (gadi) Nolietojuma norma
(% gadā)
1. Ēkas un būves
1.1. Dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas
1.1.1. Monolītās karkasa ēkas ar dzelzsbetona vai betona karkasu 150 0,67
1.1.2. Mūra ēkas 100 1
1.1.3. Koka guļbūves 50 2
1.1.4. Saliekamu koka vai metāla paneļu ēkas, koka stāvbūves 30 3,33
1.1.5. Vieglas konstrukcijas ēkas un pārējās ēkas 15 6,67
1.2. Transporta būves
1.2.1. Metāla, dzelzsbetona, akmens tilti, satiksmes pārvadi un tuneļi 100 1
1.2.2. Ostas, kuģojamie kanāli un piestātnes 50 2
1.2.3. Dzelzceļu un pilsētas sliežu ceļi 30 3,33
1.2.4. Autoceļu klātnes konstrukcijas ar asfaltbetona vai citu melno segumu, cementbetona segumu vai bruģi, koka tilti 20 5
1.2.5. Ielu klātnes konstrukcijas, lidlauku skrejceļi, meža ceļi, dzelzceļu un pilsētas sliežu ceļu aprīkojums 15 6,67
1.2.6. Autoceļu klātnes konstrukcijas ar grants vai šķembu segumu, autoceļu un ielu aprīkojums 10 10
1.3. Inženierbūves (izņemot transporta būves)
1.3.1. Ūdens uzkrāšanas būves un meliorācijas sistēmas 50 2
1.3.2. Sakaru un elektropārvades līnijas, naftas un gāzes cauruļvadi, ūdensnotekas, novadgrāvji, apūdeņošanas spiedvadi 30 3,33
1.3.3. Ūdensvadu, siltumtrašu, kanalizācijas tīklu un notekūdeņu būves un cauruļvadi, kontūrgrāvji un susinātājgrāvji 20 5
1.3.4. Sporta, atpūtas būves, citas būves un celtnes 15 6,67
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
2.1. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 10 10
2.2. Instrumenti, iekārtu un mašīnu piederumi un aprīkojums 5 20
3. Pārējie pamatlīdzekļi
3.1. Transportlīdzekļi
3.1.1. Ūdens transportlīdzekļi, dzelzceļa vilces iekārtas, dzelzceļa un tramvaju ritošais sastāvs 20 5
3.1.2. Gaisa transporta līdzekļi 15 6,67
3.1.3. Autobusi, trolejbusi, kravas automobiļi, vieglie automobiļi un citi transportlīdzekļi 10 10
3.2. Datortehnika, sakaru un biroja tehnika 5 20
3.3. Mēbeles, biroja aprīkojums un pārējie pamatlīdzekļi 10 10

NVO gada pārskats

Šis materiāls palīdzēs grāmatvežiem, kam nav iepriekšējas pieredzes NVO grāmatvedībā, sagatavot gada pārskatu.

Soli pa solim, izmantojot Noteikumus par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem, aizpildīsim gada pārskatu.

 

1. solis