"Integrācijas ABC Krīzes frazeoloģiskā vārdnīca"

Krīzes frazeoloģiskā vārdnīca

Krīzes situācijas

help! palīgā!
be careful! esi uzmanīgs!
look out! uzmanies!
watch out! uzmanies!
please help me lūdzu palīdzi man
call an ambulance! izsauc ātro palīdzību!
I need a doctor man ir nepieciešams ārsts
there’s been an accident te ir noticis satiksmes negadījums
please hurry! lūdzu pasteidzies!
are you OK? vai tev viss ir kārtībā?
is everyone OK? vai visiem viss ir kārtībā?
stop, thief! apturiet zagli!
call the police! izsauciet policiju!
my wallet’s been stolen man nozaga maku
my purse has been stolen man nozaga somu
I’d like to report a theft es vēlētos paziņot par zādzību
my car’s been broken into kāds uzlauza manu automašīnu
I’ve been mugged mani piekāva
I’ve been attacked man uzbruka
fire! ugunsgrēks!
call the fire brigade! izsauciet ugunsdzēsējus!
I’m lost es esmu apmaldījies/usies
we’re lost mēs esam apmaldījušies/ušās
I can’t find my … es nevaru atrast savu …
I’ve lost my … es esmu pazaudējusi savu/savas …
wallet maku
purse somu
camera fotoaparātu
I’ve locked myself out of my … es aiztaisīju savu … un atstāju atslēgas iekšā
car mašīnu
room istabu
please leave me alone lūdzu atstāj mani vienatnē
go away! ej projām!
I’m not feeling well es nejūtos labi
I’m not feeling very well es nejūtos pārāk labi
I feel ill es jūtos slims/a
I feel sick man ir slikta dūša
I’ve got a headache man sāp galva
I’ve got a splitting headache man galva plīst pušu no galvassāpēm
I’ve cut myself es sagriezos
I’ve got a pain in my … man ir sāpes …
have you got any …? vai tev ir …?
painkillers pretsāpju tabletes
paracetamol paracetamols
aspirin aspirīns
plasters plāksteri
I need to see a doctor vajag doties pie ārsta
I think you should go and see a doctor es domāju, ka tev ir jāiet pie ārsta
how are you feeling? kā tu jūties?
are you feeling alright? vai tu jūties labi?
are you feeling any better? vai tu jūties labāk?
I hope you feel better soon es ceru, ka tu drīz jutīsies labāk
get well soon! veseļojies ātri!
Ārkārtēja situācija Emergency
Ātrā palīdzība Ambulance
Izsaukt policiju Call the police
Ugunsdzēsēji Fire brigade
Ugunsgrēks Fire
Ugunsdzēšamais aparāts Fire extinguisher
Ugunsgrēks! Fire!
Palīgā! Help!
Policija! Police!
Ātri! Quick!
Bīstami! Danger!
Sargieties! Watch out!
Izsauciet ātro palīdzību! Call an ambulance!
Izsauciet ugunsdzēsējus! Call the fire brigade!
Kur ir tuvākais tālrunis? Where’s the nearest phone?
Kur ir rezerves izeja? Where’s the emergency exit/fire escape?
Kur ir ugunsdzēšanas aparāts? Where’s the extinguisher?
Vai drīkst izmantot Jūsu tālruni? Could I use your phone?
Kāds ir neatliekamās palīdzības numurs? What’s the number for the police?
Kur ir policijas iecirknis? Where’s the police station?
Ķeriet zagli! Stop the thief!
Ātrums Speed
Nav atļauts Not allowed
Nokavēt Miss
Pārsniegt ātrumu Speed
Sazināties Contact
Pazaudzēt Lose
Sods Fine
Vēstniecība Embassy
Zīme Sign
Palīdziet! Help!
Vai jūs varat man palīdzēt? Can you help me?
Es nerunāju angliski I don`t speak english
Es esmu apmaldījusies (-ies) I’m lost
Man jānokļūst līdz… I need to get to…
Kā lai es nokļūstu līdz? How do I get to?
Es nokavēju lidmašīnu/vilcienu parsēšanos I have missed my plane/train connection
Es pazaudēju naudu/pasi/ceļasomu I have lost my money/passport/suitcase
Jūsu automašīna ir novietota neatļautā vietā You’re not allowed to park here
Jūs braucāt ar neatļautu ātrumu You were speeding
Es braucu tikai ar ātrumu … kilometru stundā I was only doing … kilometers an hour
Es nezināju, ka tā nedrīkst darīt I didn’t realize I was doing anything wrong
Es neredzēju zīmi I didn’t see the sign
Jums būs jāsamaksā soda nauda You will have to pay a fine
Cik liela ir soda nauda? How much is the fine?
Vai Jūs varat samaksāt to tūlīt? Can you pay it on the spot?
Es gribētu piezvanīt uz savu vēstniecību/konsulātu I’d like to phone my embassy/consulate

Cita informācija:

Angļu – latviešu:
http://www.omniglot.com/language/phrases/latvian.php
http://www.virtualriga.com/latvian-language/

Krievu latviešu:
http://vardnica.virtualis.lv/

Фразеологический словарь

Кризисные ситуации

–help! palīgā! на помощь !
be careful! esi uzmanīgs! будь осторожен !
look out! uzmanies!внимателен !
watch out! uzmanies! внимание!
please help me lūdzu palīdzi man

прошу помочь мне

call an ambulance! izsauc ātro palīdzību!

вызови скорую помощь!

I need a doctor man ir nepieciešams ārsts

мне необходим врач

there’s been an accident te ir noticis satiksmes negadījums

тут произошёл несчастный случай

please hurry! lūdzu pasteidzies!

пожалуйста поторопись!

are you OK? vai tev viss ir kārtībā?

с тобой всё впорядке?

is everyone OK? vai visiem viss ir kārtībā?

у вас всё впорядке?

stop, thief! apturiet zagli!держите вора!
call the police! izsauciet policiju!вызовите полицию !
my wallet’s been stolen man nozaga maku у меня украли кошелёк
my purse has been stolen man nozaga somu у меня украли сумку
I’d like to report a theft es vēlētos paziņot par zādzību я хочу  заявить  о  краже
my car’s been broken into kāds uzlauza manu automašīnu кто-то взломал мою машину
I’ve been mugged mani piekāva  меня  избили
I’ve been attacked man uzbruka на меня напали
fire! ugunsgrēks!пожар!
call the fire brigade! izsauciet ugunsdzēsējus!вызовите пожарных!
I’m lost es esmu apmaldījies/usies я заблудился/ я заблудилась
we’re lost mēs esam apmaldījušies/ušās  мы заблудились
I can’t find my … es nevaru atrast savu … я не  могу найти свою…
I’ve lost my … es esmu pazaudējusi savu/savas …я потеряла свой …
wallet maku кошелёк
purse Somu сумку
camera Fotoaparātu фотоаппарат
I’ve locked myself out of my … es aiztaisīju savu … un atstāju atslēgas iekšā я закрыла свою … и оставила  ключи  внутри
car Mašīnu  машины
room Istabu  комнаты
please leave me alone lūdzu atstāj mani vienatnē оставь меня наедине
go away! ej projām! уходи !
I’m not feeling well es nejūtos labi я чувствую себя плохо
I’m not feeling very well es nejūtos pārāk labi

я чувствую себя   неочень хорошо

I feel ill es jūtos slims/a я чувствую больным/ я чувствую больной
I feel sick man ir slikta dūša меня тошнит
I’ve got a headache man sāp galva у меня болит голова
I’ve got a splitting headache man galva plīst pušu no galvassāpēm

моя голова разламывается от головной боли

I’ve cut myself es sagriezos   я порезался
I’ve got a pain in my … man ir sāpes … у меня боль …
have you got any …? vai tev ir …?есть у тебя …?
painkillers pretsāpju tabletes обезболивающие таблетки
paracetamol Paraceptamols парацептамол
aspirin аspirīns аспирин
plasters Plāksteri пластери
I need to see a doctor vajag doties pie ārsta  я должна пойти к врачу
I think you should go and see a doctor es domāju, ka tev ir jāiet pie ārsta

я думаю ,что ты должен  пойти  к врачу

how are you feeling? kā tu jūties? как ты себя чувствуешь?
are you feeling alright? vai tu jūties labi? чувствуешь ли ты хорошо?
are you feeling any better? vai tu jūties labāk? чувствуешь ли ты  лучше?
I hope you feel better soon es ceru, ka tu drīz jutīsies labāk  я надеюсь, ты скоро  почувствуешь  себя  лучше
get well soon! veseļojies ātri!  выздоравливай быстрее!
Ārkārtēja situācija Emergency    Черезвычайная  ситуация
Ātrā palīdzība Ambulance               Скорая помощь
Izsaukt policiju Call the police          Вызвать полицию
Ugunsdzēsēji Fire brigāde              Пожарники
Ugunsgrēks Fire                              Пожар
Ugunsdzēšamais aparāts Fire extinguisher Огнетушительный аппарат
Ugunsgrēks! Fire!Пожар!
Palīgā! Help! На помощь !
Policija! Police! Полиция!
Ātri! Quick! Быстро !
Bīstami! Danger! Опасно!
Sargieties! Watch out! Остерегайтесь!
Izsauciet ātro palīdzību! Call an ambulance! Вызовите скорую помощь!
Izsauciet ugunsdzēsējus! Call the fire brigade!  Вызовите пожарников !
Kur ir tuvākais tālrunis? Where’s the nearest phone?  Где ближайший телефон ?
Kur ir rezerves izeja? Where’s the emergency exit/fire escape?  Где запасной  выход ?
Kur ir ugunsdzēšanas aparāts? Where’s the extinguisher? Где огнетушительный аппарат?
Vai drīkst izmantot Jūsu tālruni? Could I use your phone?  Mожно ли использовать Ваш телефон ?
Kāds ir neatliekamās palīdzības numurs? What’s the number for the police? Какой номер неотложной помощи ?
Kur ir policijas iecirknis? Where’s the police station?Где полицейский участок ?
Ķeriet zagli! Stop the thief! Лови вора !
Ātrums Speed Скорость
Nav atļauts Not allowed  Недозволино
Nokavēt Miss Опоздать
Pārsniegt ātrumu Speed  Привысить скорость
Sazināties Contact Связаться
Pazaudzēt LoseПощадить
Sods Fine Наказание
Vēstniecība Embassy Посольство
Zīme Sign Знак
Palīdziet! Help! Помогите!
Vai jūs varat man palīdzēt? Can you help me?Можите ли Вы мне помочь?
Es nerunāju angliski I don`t speak english Я не говорю по-английски
Es esmu apmaldījusies (-ies) I’m lost Я заблудилась
Man jānokļūst līdz… I need to get to…Я должен попасть в …
Kā lai es nokļūstu līdz? How do I get to?  Как мне  попасть  до?
Es nokavēju lidmašīnu/vilcienu parsēšanos I have missed my plane/train connection Я опоздал на самолёт/  пересадку  поезда
Es pazaudēju naudu/pasi/ceļasomu I have lost my money/passport/suitcase  Я потерял деньги/ паспорт/ сумку
Jūsu automašīna ir novietota neatļautā vietā You’re not allowed to park here

Ваша машина поставлена в недозволенном месте

Jūs braucāt ar neatļautu ātrumu You were speeding Вы ехали  с недозволенной скоростью
Es braucu tikai ar ātrumu … kilometru stundā I was only doing … kilometers an hour

Я еду только со скоростью …километров  в час

Es nezināju, ka tā nedrīkst I didn’t realize I was doing anything wrong

Я не знал, что так нельзя делать

Es neredzēju zīmi I didn’t see the sign Я не видел знака
Jums būs jāsamaksā soda nauda You will have to pay a fine Вы должны будете заплатить штраф
Cik liela ir soda nauda? How much is the fine?

Какая сумма штрафа?

Vai Jūs varat samaksāt to tūlīt? Can you pay it on the spot?

Можите ли Вы заплатить это сразу?

Es gribētu piezvanīt uz savu vēstniecību/konsulātu I’d li ke to phone my embassy/consulate

Я хочу  позвонить в  своё посольство/ консулу

http://www.omniglot.com/language/phrases/latvian.php
http://www.virtualriga.com/latvian-language/

Krievu latviešu:
http://vardnica.virtualis.lv/

Crisis Phraseological Dictionary

–help! palīgā!
be careful! esi uzmanīgs!
look out! uzmanies!
watch out! uzmanies!
please help me lūdzu palīdzi man
call an ambulance! izsauc ātro palīdzību!
I need a doctor man ir nepieciešams ārsts
there’s been an accident te ir noticis satiksmes negadījums
please hurry! lūdzu pasteidzies!
are you OK? vai tev viss ir kārtībā?
is everyone OK? vai visiem viss ir kārtībā?
stop, thief! apturiet zagli!
call the police! izsauciet policiju!
my wallet’s been stolen man nozaga maku
my purse has been stolen man nozaga somu
I’d like to report a theft es vēlētos paziņot par zādzību
my car’s been broken into kāds uzlauza manu automašīnu
I’ve been mugged mani piekāva
I’ve been attacked man uzbruka
fire! ugunsgrēks!
call the fire brigade! izsauciet ugunsdzēsējus!
I’m lost es esmu apmaldījies/usies
we’re lost mēs esam apmaldījušies/ušās
I can’t find my … es nevaru atrast savu …
I’ve lost my … es esmu pazaudējusi savu/savas …
wallet maku
purse somu
camera fotoaparātu
I’ve locked myself out of my … es aiztaisīju savu … un atstāju atslēgas iekšā
car mašīnu
room istabu
please leave me alone lūdzu atstāj mani vienatnē
go away! ej projām!
I’m not feeling well es nejūtos labi
I’m not feeling very well es nejūtos pārāk labi
I feel ill es jūtos slims/a
I feel sick man ir slikta dūša
I’ve got a headache man sāp galva
I’ve got a splitting headache man galva plīst pušu no galvassāpēm
I’ve cut myself es sagriezos
I’ve got a pain in my … man ir sāpes …
have you got any …? vai tev ir …?
painkillers pretsāpju tabletes
paracetamol paracetamols
aspirin aspirīns
plasters plāksteri
I need to see a doctor vajag doties pie ārsta
I think you should go and see a doctor es domāju, ka tev ir jāiet pie ārsta
how are you feeling? kā tu jūties?
are you feeling alright? vai tu jūties labi?
are you feeling any better? vai tu jūties labāk?
I hope you feel better soon es ceru, ka tu drīz jutīsies labāk
get well soon! veseļojies ātri!
Ārkārtēja situācija Emergency
Ātrā palīdzība Ambulance
Izsaukt policiju Call the police
Ugunsdzēsēji Fire brigade
Ugunsgrēks Fire
Ugunsdzēšamais aparāts Fire extinguisher
Ugunsgrēks! Fire!
Palīgā! Help!
Policija! Police!
Ātri! Quick!
Bīstami! Danger!
Sargieties! Watch out!
Izsauciet ātro palīdzību! Call an ambulance!
Izsauciet ugunsdzēsējus! Call the fire brigade!
Kur ir tuvākais tālrunis? Where’s the nearest phone?
Kur ir rezerves izeja? Where’s the emergency exit/fire escape?
Kur ir ugunsdzēšanas aparāts? Where’s the extinguisher?
Vai drīkst izmantot Jūsu tālruni? Could I use your phone?
Kāds ir neatliekamās palīdzības numurs? What’s the number for the police?
Kur ir policijas iecirknis? Where’s the police station?
Ķeriet zagli! Stop the thief!
Ātrums Speed
Nav atļauts Not allowed
Nokavēt Miss
Pārsniegt ātrumu Speed
Sazināties Contact
Pazaudzēt Lose
Sods Fine
Vēstniecība Embassy
Zīme Sign
Palīdziet! Help!
Vai jūs varat man palīdzēt? Can you help me?
Es nerunāju angliski I don`t speak english
Es esmu apmaldījusies (-ies) I’m lost
Man jānokļūst līdz… I need to get to…
Kā lai es nokļūstu līdz? How do I get to?
Es nokavēju lidmašīnu/vilcienu parsēšanos I have missed my plane/train connection
Es pazaudēju naudu/pasi/ceļasomu I have lost my money/passport/suitcase
Jūsu automašīna ir novietota neatļautā vietā You’re not allowed to park here
Jūs braucāt ar neatļautu ātrumu You were speeding
Es braucu tikai ar ātrumu … kilometru stundā I was only doing … kilometers an hour
Es nezināju, ka tā nedrīkst darīt I didn’t realize I was doing anything wrong
Es neredzēju zīmi I didn’t see the sign
Jums būs jāsamaksā soda nauda You will have to pay a fine
Cik liela ir soda nauda? How much is the fine?
Vai Jūs varat samaksāt to tūlīt? Can you pay it on the spot?
Es gribētu piezvanīt uz savu vēstniecību/konsulātu I’d like to phone my embassy/consulate


Cita informācija:

Angļu – latviešu:
http://www.omniglot.com/language/phrases/latvian.php
http://www.virtualriga.com/latvian-language/

Krievu latviešu:
http://vardnica.virtualis.lv/