"Juridiskā ABC"

Aktuāli – barters

Marija Heislere – Celma

Kopš senseniem laikiem cilvēce pazīst preču un pakalpojumu apmaiņu – barteri. Šobrīd, kad ekonomiskā situācija kavē organizāciju aktivitātes,  kad trūkst apgrozāmo līdzekļu un nav pieejama kreditēšana, bartera darījumi ir kļuvuši aktuāli.

NVO reorganizācijas pamatprincipi

Marija Heislere – Celma

Biedrības vai nodibinājuma reorganizācijas mērķi var būt dažādi – vairākām organizācijām apvienojoties izveidot vienu organizāciju, tādā veidā paaugstinot organizācijas kapacitāti, vai arī sadaloties, nodalīt organizācijas mērķiem neatbilstošas aktivitātes, lai tās attīstītu jaunas organizācijas paspārnē.

Biedrību un nodibinājumu likums (BNL) izsmeļoši definē biedrību un nodibinājumu reorganizācijas veidus, kā izpaužas katrs no reorganizācijas veidiem un kādas ir reorganizācijas juridiskās sekas. (BNL 73. – 85., 109.pants)

Svarīgi ievērot, ka reorganizācijā drīkst piedalīties tikai vienādas juridiskās formas juridiskās personas – biedrības reorganizācijā – tikai biedrības, savukārt nodibinājumu reorganizācijā – tikai nodibinājumi.

Lasīt »

Vai biedru reģistrs jāreģistrē Datu valsts inspekcijā?

Marija Heislere-Celma

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.panta 1.daļu visas valsts un pašvaldību institūcijas, fiziskās un juridiskās personas, kas veic vai vēlas uzsākt personas datu apstrādi, to jāreģistrē  Datu valsts inspekcijā.
Šā likuma 21.panta 2.daļa nosaka izņēmumus no 21. panta 1.daļas uz kuriem neattiecas šajā likumā noteiktā reģistrācijas kārtība saistībā ar personas datu apstrādi. Lasīt »

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss – plusi un mīnusi

 Marija Heislere – Celma

Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) ir biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos norādītais mērķis ir sabiedriskā labuma darbība (turpmāk tekstā – organizācijas).

Sabiedriskā labuma darbības pamatprincipus nosaka Sabiedriskā labuma organizāciju likums, kas definē sabiedriskā labuma darbību, izsmeļoši uzskaita SLO darbības veidus (2. panta 1.daļa), regulē SLO statusa iegūšanas un atņemšanas kārtību (7. un 14.pants), definē, kas ir ziedojums (9.pants), kā arī  nosaka citus SLO darbības nosacījumus (http://www.likumi.lv/doc.php?id=90822 ). Lasīt »

Biedru sapulces vadlīnijas

 Marija Heislere – Celma

Lai ievērotu visu biedrības biedru tiesības un nodrošinātu biedru sapulces lēmumu tiesiskumu, būtiska ir biedru sapulces izziņošanas, sasaukšanas kārtība, kā arī sapulces norise, ievērojot biedrības statūtu un Biedrību un nodibinājumu likuma (BNL) V nodaļas (33. – 40. pants) noteikumus. Lasīt »