Naturalizācijas process

      

Latvijas pilsonības iegūšana naturalizācijas kārtībā


Iesniegumu par Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā pieņem un izskata jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā.

Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā var uzņemt personas, kuras ir reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā un:

 • kuras ir sasniegušas 15 gadu vecumu;
 • kurām naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas dienā pastāvīgā dzīvesvieta ne mazāk kā piecus gadus ir bijusi Latvijā (personām, kuras ieradušās Latvijā pēc 1992. gada 1. jūlija, piecu gadu termiņš tiek skaitīts no pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanas dienas);
 • kuras prot latviešu valodu un zina Latvijas vēsturi, Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumus un valsts himnas tekstu;
 • kurām ir legāls iztikas avots;
 • kuras ir iesniegušas paziņojumu par atteikšanos no savas iepriekšējās pilsonības (pavalstniecības) un saņēmušas iepriekšējās pilsonības (pavalstniecības) valsts ekspatriācijas atļauju, ja tādu paredz šīs valsts likumi, vai pilsonības (pavalstniecības) zaudēšanu apliecinošu dokumentu.

Kopā ar vecākiem var naturalizēties arī bērni līdz 15 gadu vecumam, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā.

Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā netiek uzņemtas personas:

 • kuras ar antikonstitucionālām metodēm ir vērsušās pret Latvijas Republikas neatkarību, demokrātisko parlamentāro valsts iekārtu vai pastāvošo valsts varu Latvijā, ja tas konstatēts ar tiesas spriedumu;
 • kuras pēc 1990. gada 4. maija paudušas fašisma, nacionālsociālisma, komunisma vai citas totalitārisma idejas vai musinājušas uz nacionālo vai rasu naidu vai nesaticību, ja tas konstatēts ar tiesas spriedumu;
 • kuras ir kādas ārvalsts valsts varas, pārvaldes vai tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas;
 • kuras dien kādas ārvalsts bruņotajos spēkos, iekšējā karaspēkā, drošības dienestā vai policijā (milicijā);
 • kuras pēc 1940. gada 17. jūnija ir izvēlējušās Latvijas Republiku par dzīvesvietu tieši pēc demobilizēšanās no bijušās PSRS (Krievijas) bruņotajiem spēkiem vai PSRS (Krievijas) iekšējā karaspēka un kuras dienestā iesaukšanas vai iestāšanās dienā nav pastāvīgi dzīvojušas Latvijā, izņemot gadījumus, kad tās ir bijušas Lietuvas vai Igaunijas pilsoņi 1940. gada 17. jūnijā vai tās ir laulībā ar Latvijas pilsoni vismaz 10 gadus;
 • kuras ir bijušas PSRS (LPSR) Valsts drošības komitejas vai kādas citas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai citu speciālo dienestu darbinieki, informatori aģenti vai arī konspiratīvo dzīvokļu turētāji, ja šis fakts konstatēts likumā noteiktajā kārtībā;
 • kuras Latvijā vai kādā citā valstī ir bijušas kriminālsodītas par tāda nozieguma izdarīšanu, kurš ir noziegums arī Latvijā pilsonības likuma spēkā stāšanās brīdī;
 • kuras pēc 1991. gada 13. janvāra darbojušās pret Latvijas Republiku PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā un Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās vai Latvijas komunistu savienībā.

Lai iegūtu Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, personai jāiesniedz šādi nepieciešamie dokumenti:

 • naturalizācijas iesniegums,
 • dokuments par personas vai tās apgādnieka legālu iztikas avotu,
 • kvīts par valsts nodevas nomaksu vai dokuments, kas apliecina personas atbrīvošanu no valsts nodevas nomaksas,
 • 1 fotogrāfija (3×4 cm),
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 • jānokārto latviešu valodas prasmes pārbaude, LR Satversmes pamatnoteikumi, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaude (vai arī jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības uz atbrīvojumu no kādas no pārbaudēm);
 • jāiesniedz paziņojums par atteikšanos no savas iepriekšējās pilsonības (pavalstniecības), ja tāda ir bijusi, vai arī jāsaņem iepriekšējās pilsonības (pavalstniecības) valsts ekspatriācijas atļauju, ja tādu paredz šīs valsts likumi, vai pilsonības (pavalstniecības) zaudēšanu apliecinošu dokumentu
 • jāparaksta solījums par uzticību Latvijas Republikai.

Ja vienlaikus ar personu naturalizējas bērni līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai, papildu jāiesniedz arī bērna dzimšanas apliecība un viena fotogrāfija (ja bērns sasniedzis 14 gadu vecumu).

UZMANĪBU! 

Pēc Latvijas pilsonības piešķiršanas iepriekšējā pase kļūst nederīga! Ar to nav iespējams šķērsot Latvijas robežu!

Naturalizācijas kārtību reglamentē 2011.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.521 “Naturalizācijas iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība“.

Valsts nodeva par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu

Valsts nodeva par naturalizāciju ir Ls 20. No tās atbrīvotas politiski represētās personas, 1. grupas invalīdi, bāreņi, bez vecāku apgādības palikušie bērni, valsts un pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs uzņemtās personas.

Valsts nodeva Ls 3 jāmaksā:

 • trūcīgu ģimeņu locekļiem vai atsevišķi dzīvojošām trūcīgām personām;
 • Valsts nodarbinātības dienestā reģistrētajiem bezdarbniekiem;
 • to ģimeņu locekļiem, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu;
 • vecuma un izdienas pensionāriem;
 • otrās un trešās grupas invalīdiem;
 • valsts akreditēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu klātienes izglītojamiem;
 • valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošajiem.

Valsts nodevas lielumu reglamentē Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumi Nr.234 “Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai“.

Bankas rekvizīti:
Saņēmējs: VALSTS KASE, TRELLV22
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konts LV19TREL1060140919600
Iemaksas mērķis: Valsts nodeva par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu.

Pilsonības likumā noteiktās pārbaudes

Получение гражданства Латвии в порядке натурализации


Заявление о получении гражданства Латвии в порядке натурализации принимают в любом территориальном отделе Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) независимо от декларированного места жительства.

1. Латвийское гражданство в порядке натурализации могут получить лица, зарегистрированные в Регистре населения и:

 • достигшие 15-летнего возраста;
 • постоянное место жительства которых на день подачи заявления о натурализации не менее пяти лет находилось в Латвии (для лиц, появившихся в Латвии после 1 июля 1992 года пятилетний срок отсчитывается со дня получения разрешения на постоянное пребывание);
 • владеющие латышским языком и знающие историю Латвии, основные положения Сатверсме Латвийской Республики и текст государственного гимна;
 • имеющие легальный источник средств для существования;
 • подавшие заявление об отказе от своего предыдущего гражданства (подданства) и получившие от государства своего предыдущего гражданства (подданства) разрешение на экспатриацию (если таковое предусматривается законами этого государства) или документ, удостоверяющий потерю гражданства (подданства).

Совместно с родителями натурализоваться могут и дети, не достигшие 15-летнего возраста, постоянно живущие в Латвии.

2. Латвийское гражданство в порядке натурализации не предоставляется лицам:

 • которые выступали антиконституционными методами против независимости Латвийской Республики, демократического парламентарного государственного строя или существующей государственной власти в Латвии, если данный факт констатирован судебным решением;
 • которые после 4 мая 1990 года выражали идеи фашизма, национал социализма, коммунизма или другие тоталитарные идеи, или подстрекали к национальной или расовой ненависти или розни, если этот факт констатирован судебным решением;
 • которые являются должностными лицами института власти, управления или правоохранительных учреждений какого-либо зарубежного государства;
 • которые служат в каких-либо зарубежных вооруженных силах, внутренних войсках, службах безопасности или полиции (милиции);
 • которые после 17 июня 1940 года выбрали Латвийскую Республику в качестве места жительства сразу после демобилизации из вооруженных сил бывшего СССР (России) или внутренних войск СССР (России) и которые в день призыва или вступления на службу не проживали в Латвии на постоянной основе, за исключением случаев, если они были гражданами Литвы или Эстонии 17 июня 1940 года, или они состоят в браке с гражданином/-кой Латвии как минимум 10 лет;
 • которые были сотрудниками, агентами-информаторами или держателями конспиративных квартир Комитета государственной безопасности бывшего СССР (ЛССР) или какой-либо другой зарубежной службы безопасности, разведслужбы или другой специальной службы, если данный факт констатирован в порядке, установленном законом;
 • которые были судимы по криминальному закону в Латвии или каком-либо другом государстве за совершение такого преступления, которое являлось преступлением и в Латвии в момент вступления в силу Закона о гражданстве;
 • которые после 13 января 1991 года работали против Латвийской Республики в КПСС (КПЛ), в интернациональном фронте трудящихся Латвийской ССР, в Объединенном совете рабочих коллективов, в Организации ветеранов войны и труда и во Вселатвийском комитете спасения общества или его региональных комитетах или в Союзе коммунистов Латвии.

3. Для того, чтобы получить гражданство Латвии в порядке натурализации, лицо:

 • предоставить необходимые документы:
  • заявление о натурализации,
  • документ о легальном источнике средств для существования лица или его кормильца,
  • квитанция об уплате государственной пошлины или документ, подтверждающий освобождение лица от уплаты государственной пошлины,
  • 1 фотография (3×4 см),
  • необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность;
 • Если одновременно с лицом натурализуются дети, не достигшие 15-летнего возраста, дополнительно необходимо подать:
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • 1 фотография (если ребенок достиг 14-летнего возраста)
 • Необходимо пройти проверку навыков владения латышским языком и проверку знаний основных положений Сатверсме ЛР, текста государственного гимна и истории Латвии, (или же подать документы, свидетельствующие о правах на освобождение от какой-либо из проверок);
 • Необходимо подать заявление об отказе от своего предыдущего гражданства (подданства), если таковое было, или получить от государства своего предыдущего гражданства (подданства) разрешение на экспатриацию (если таковое предусматривается законами этого государства) или документ, удостоверяющий потерю гражданства (подданства).
 • необходимо подписать клятву верности Латвийской Республики (образец текста клятвы).

!!! После присвоения гражданства Латвии предыдущий паспорт становится недействительным! С ним пересечь границу Латвии невозможно!

4. Государственная пошлина за подачу заявления о натурализации

Государственная пошлина за натурализацию составляет LVL 20.

От государственной пошлины освобождаются политически репрессированные лица, инвалиды 1 группы, сироты, дети, оставшиеся без обеспечения родителей, лица, принятые в учреждения социальной опеки государства и самоуправления.

Государственную пошлину – LVL 3 надо платить:

 • членам неимущих семей или отдельно живущим неимущим лицам;
 • безработным, зарегистрированным в Государственной службе занятости;
 • членам таких семей, в которых имеется три или более несовершеннолетних ребенка;
 • пенсионерам по возрасту или выслуге лет;
 • инвалидам второй или третьей группы;
 • лицам, обучающимся в государственных аккредитованных заведениях общего или профессионального образования  на очном отделении;
 • лицам, обучающимся в государственных аккредитованных высших учебных заведениях на отделении полного времени.

Оплата государственной пошлины

Государственую пошлину Вы можете оплатить:

 • в любом отделение УДГМ с помощью банковских платежных карточкамы (VISA, VISA Electron, Maestro, Master, American Express),
 • банковским переводом.

Банковские реквизиты:

Получатель: VALSTS KASE, TRELLV22,
Регистрационный №. 90000050138,
Счет LV19TREL1060140919600,
Цель выплаты: Государственная пошлина за подачу заявления на натурализацию.

Смотреть часто задаваемые вопросы

Acquisition of the citizenship of Latvia through naturalization


There is information at the disposal of the Office of Citizenship and Migration Affairs that commercial firms in the Internet offer foreign citizens to process documents for Latvian citizenship demanding payment for the service. It should be taken into account that the Office of Citizenship and Migration Affairs is the sole institution authorized to solve the issues related to naturalization or loss of citizenship. Any promises by private firms to process documents for Latvian citizenship for payment are to be considered fraudulent.

Naturalization applications are accepted and reviewed in any regional branch of the Office of Citizenship and Migration Affairs.

The citizenship of Latvia through naturalization can be granted to persons who have been registered in the Population register and:

 • who have reached the age of 15;
 • whose place of permanent residence, on the submission date of their application for naturalization, has been in Latvia for no less than five years counting from May 4, 1990 (for persons who entered Latvia after July 1, 1992, the five-year term shall be counted from the date of the issuance of their permanent residence permit);
 • who know the Latvian language and the history of Latvia, the basic principles of the Republic of Latvia Satversme (the Constitution) and the text of the national anthem;
 • who have a legal source of income;
 • who have submitted a statement of renunciation of their former citizenship and have received an expatriation permit from the country of their former citizenship, if such a permit is provided for by the laws of that country, or have received a document certifying the loss of citizenship.

Children permanently residing in Latvia and up to the age of 15 can naturalize together with their parents.

The citizenship of Latvia through naturalization cannot be granted to persons who:

 • through the use of anti-constitutional methods have turned against independence of the Republic of Latvia, its democratic parliamentary state system or the existing state power in Latvia, if such has been established by a court decree;
 • after May 4, 1990, have propagated fascist, chauvinist, national-socialist, communist or other totalitarian ideas or have stirred up ethnic or racial hatred or discord, if such has been established by a court decree;
 • are officials of foreign state power, foreign state administrative or foreign state law enforcement institutions;
 • serve in the armed forces, internal forces, security service or the police (militia) of a foreign country;
 • after June 17, 1940, have chosen the Republic of Latvia as their place of residence directly after demobilisation from the USSR (Russian) Armed Forces or the USSR (Russian) Interior Armed Forces and who, on the day of their conscription or enlistment, were not permanently residing in Latvia except the cases when they have been citizens of Lithuania or Estonia on June 17, 1940 or they are in wedlock with a citizen of Latvia at least 10 years;
 • have been employees, informers, agents or have been in charge of a secret abode of the former USSR (Latvian SSR) State Security Service (KGB) or other foreign security service, intelligence service or other special service, if such a fact has been established in accordance with the procedures as prescribed by the law;
 • have criminal records in Latvia or in another country for a crime which is considered to be a crime in Latvia as well at the moment the Law on Citizenship comes into force;
 • after January 13, 1991, have acted against the Republic of Latvia through participation in the Communist Party of the Soviet Union (Communist Party of Latvia), the Working Peoples’ International Front of the Latvian SSR, the United Council of Labour Collectives, the Organization of War and Labour Veterans, or the All-Latvia Salvation Committee and its regional committees or in the Union of Communists of Latvia.

In order to acquire the citizenship of Latvia through naturalization a person must

 • submit the following documents:
  • a naturalization application,
  • a document on a legal source of income of the person or his/her supporter,
  • a receipt about the state duty having been paid (if a person is not exempt from paying the state duty).
 • submit one photo (3 x 4 cm) and produce his/her identity card (a passport).
 • pass examinations in the proficiency of the Latvian language and the knowledge of the basic principles of the Satversme (the Constitution) of the Republic of Latvia, the text of the national anthem and the history of Latvia;
 • submit a statement of renunciation of their former citizenship and have received an expatriation permit from the country of their former citizenship, if such a permit is provided for by the laws of that country, or have received a document certifying the loss of citizenship;
 • sign the oath of allegiance to the Republic of Latvia.

After the citizenship of Latvia has been granted a person must receive the extract of the decree of the Cabinet of Ministers. It is a document attesting that the citizenship of Latvia has been granted and producing this document a person can receive a passport of a citizen of the Republic of Latvia.

The State Duty for Naturalization

The state duty for submission of a naturalization application is 20 Ls.

The politically repressed persons, disabled persons having category I; orphans, children who are not under their parents’ charge and persons sheltered by social care institutions of the state or self-governments are exempt from paying the state duty.

The rate of the state duty shall be 3 Ls for the following persons:

 • members of poor families or poor persons living separately;
 • the unemployed persons registered in the State Employment Service;
 • members of those families in which there are three or more under age children;
 • persons receiving old-age and long service pensions;
 • disabled persons having category II and III;
 • pupils of the general education establishments and students of the professional education establishments certified by the state;
 • full-time students of the tertiary education establishments certified by the state.

Examinations as prescribed by the Law on Citizenship

The examination of the language proficiency consists of two parts:

 • a written part – an applicant executes a test to check his/her comprehension of the text listened to, executes a test to check his/her comprehension of the texts having been read, fills in a form, writes a letter on a topic of everyday life (the time provided is 90 minutes);
 • an oral one – the examination commission interviews an applicant on topics of everyday life (the time provided is 15 minutes).

Those applicants, who have reached the age of 65, takes only the oral part of the examination of the proficiency of the Latvian language.

The examination of the knowledge takes place orally and in written:

 • orally – an applicant answers one question on the basic principles of the Satversme (the Constitution) of the Republic of Latvia and the other one on the history of Latvia.
 • in written – an applicant executes a test consisting of 18 questions.

In both forms of this examination an applicant has to write or to recite the text of the national anthem.

A special procedure for taking examinations has been prescribed for those applicants, who are disabled persons.

You can acquaint yourselves with examination questions and materials in publications.