Naturalizācijas process

      

Latvijas pilsonības iegūšana naturalizācijas kārtībā


Iesniegumu par Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā pieņem un izskata jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā.

Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā var uzņemt personas, kuras ir reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā un:

 • kuras ir sasniegušas 15 gadu vecumu;
 • kurām naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas dienā pastāvīgā dzīvesvieta ne mazāk kā piecus gadus ir bijusi Latvijā (personām, kuras ieradušās Latvijā pēc 1992. gada 1. jūlija, piecu gadu termiņš tiek skaitīts no pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanas dienas);
 • kuras prot latviešu valodu un zina Latvijas vēsturi, Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumus un valsts himnas tekstu;
 • kurām ir legāls iztikas avots;
 • kuras ir iesniegušas paziņojumu par atteikšanos no savas iepriekšējās pilsonības (pavalstniecības) un saņēmušas iepriekšējās pilsonības (pavalstniecības) valsts ekspatriācijas atļauju, ja tādu paredz šīs valsts likumi, vai pilsonības (pavalstniecības) zaudēšanu apliecinošu dokumentu.

Kopā ar vecākiem var naturalizēties arī bērni līdz 15 gadu vecumam, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā.

Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā netiek uzņemtas personas:

 • kuras ar antikonstitucionālām metodēm ir vērsušās pret Latvijas Republikas neatkarību, demokrātisko parlamentāro valsts iekārtu vai pastāvošo valsts varu Latvijā, ja tas konstatēts ar tiesas spriedumu;
 • kuras pēc 1990. gada 4. maija paudušas fašisma, nacionālsociālisma, komunisma vai citas totalitārisma idejas vai musinājušas uz nacionālo vai rasu naidu vai nesaticību, ja tas konstatēts ar tiesas spriedumu;
 • kuras ir kādas ārvalsts valsts varas, pārvaldes vai tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas;
 • kuras dien kādas ārvalsts bruņotajos spēkos, iekšējā karaspēkā, drošības dienestā vai policijā (milicijā);
 • kuras pēc 1940. gada 17. jūnija ir izvēlējušās Latvijas Republiku par dzīvesvietu tieši pēc demobilizēšanās no bijušās PSRS (Krievijas) bruņotajiem spēkiem vai PSRS (Krievijas) iekšējā karaspēka un kuras dienestā iesaukšanas vai iestāšanās dienā nav pastāvīgi dzīvojušas Latvijā, izņemot gadījumus, kad tās ir bijušas Lietuvas vai Igaunijas pilsoņi 1940. gada 17. jūnijā vai tās ir laulībā ar Latvijas pilsoni vismaz 10 gadus;
 • kuras ir bijušas PSRS (LPSR) Valsts drošības komitejas vai kādas citas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai citu speciālo dienestu darbinieki, informatori aģenti vai arī konspiratīvo dzīvokļu turētāji, ja šis fakts konstatēts likumā noteiktajā kārtībā;
 • kuras Latvijā vai kādā citā valstī ir bijušas kriminālsodītas par tāda nozieguma izdarīšanu, kurš ir noziegums arī Latvijā pilsonības likuma spēkā stāšanās brīdī;
 • kuras pēc 1991. gada 13. janvāra darbojušās pret Latvijas Republiku PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā un Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās vai Latvijas komunistu savienībā.

Lai iegūtu Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, personai jāiesniedz šādi nepieciešamie dokumenti:

 • naturalizācijas iesniegums,
 • dokuments par personas vai tās apgādnieka legālu iztikas avotu,
 • kvīts par valsts nodevas nomaksu vai dokuments, kas apliecina personas atbrīvošanu no valsts nodevas nomaksas,
 • 1 fotogrāfija (3×4 cm),
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 • jānokārto latviešu valodas prasmes pārbaude, LR Satversmes pamatnoteikumi, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaude (vai arī jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības uz atbrīvojumu no kādas no pārbaudēm);
 • jāiesniedz paziņojums par atteikšanos no savas iepriekšējās pilsonības (pavalstniecības), ja tāda ir bijusi, vai arī jāsaņem iepriekšējās pilsonības (pavalstniecības) valsts ekspatriācijas atļauju, ja tādu paredz šīs valsts likumi, vai pilsonības (pavalstniecības) zaudēšanu apliecinošu dokumentu
 • jāparaksta solījums par uzticību Latvijas Republikai.

Ja vienlaikus ar personu naturalizējas bērni līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai, papildu jāiesniedz arī bērna dzimšanas apliecība un viena fotogrāfija (ja bērns sasniedzis 14 gadu vecumu).

UZMANĪBU! 

Pēc Latvijas pilsonības piešķiršanas iepriekšējā pase kļūst nederīga! Ar to nav iespējams šķērsot Latvijas robežu!

Naturalizācijas kārtību reglamentē 2011.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.521 “Naturalizācijas iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība“.

Valsts nodeva par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu

Valsts nodeva par naturalizāciju ir Ls 20. No tās atbrīvotas politiski represētās personas, 1. grupas invalīdi, bāreņi, bez vecāku apgādības palikušie bērni, valsts un pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs uzņemtās personas.

Valsts nodeva Ls 3 jāmaksā:

 • trūcīgu ģimeņu locekļiem vai atsevišķi dzīvojošām trūcīgām personām;
 • Valsts nodarbinātības dienestā reģistrētajiem bezdarbniekiem;
 • to ģimeņu locekļiem, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu;
 • vecuma un izdienas pensionāriem;
 • otrās un trešās grupas invalīdiem;
 • valsts akreditēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu klātienes izglītojamiem;
 • valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošajiem.

Valsts nodevas lielumu reglamentē Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumi Nr.234 “Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai“.

Bankas rekvizīti:
Saņēmējs: VALSTS KASE, TRELLV22
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konts LV19TREL1060140919600
Iemaksas mērķis: Valsts nodeva par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu.

Pilsonības likumā noteiktās pārbaudes