Noteikumi par sabiedriskā labuma organizāciju administratīvajiem izdevumiem

      

Ministru kabineta noteikumi Nr.11

Rīgā 2005.gada 4.janvārī (prot. Nr.1 35.§)

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 11.panta trešo daļu
1. Noteikumi nosaka sabiedriskā labuma organizācijas izdevumu veidus, kas
Sabiedriskā labuma organizāciju likuma izpratnē ir uzskatāmi par sabiedriskā
labuma organizācijas administratīvajiem izdevumiem.
2. Par sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk — organizācija)
administratīvajiem izdevumiem ir uzskatāmi organizācijas vadīšanas,
uzturēšanas, reklāmas un ar organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai
nepieciešamo ieņēmumu ieguvi saistītie izdevumi, kā arī ar šiem izdevumiem
saistītie nodokļi.
3. Administratīvajos izdevumos iekļauj:

3.1. organizācijas pašu vajadzībām patērētos pārskata gadā pirktos, ziedojumā
vai dāvinājumā saņemtos materiālus, preces un citus krājumus;

3.2. pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumus, kā arī
datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, akciju
un citu vērtspapīru iegādes izdevumus;

3.3. organizācijas darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķināto darba algu, atlīdzību
vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu summas un ar to saistītās darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

3.4. organizācijas kā darba devējas pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātos likumā paredzētos
maksājumus darbiniekiem darbnespējas gadījumos (bruto summās), naudas
iemaksas privātajos pensiju fondos un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu
saistītus naudas maksājumus;

3.5. pārskata gadā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā
īpašuma nodokļa summas;

3.6. izdevumus par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu,
apkuri, apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus,
komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī organizācijas īpašuma
apdrošināšanas maksājumus.
4. Nosakot organizācijas administratīvos izdevumus, šo noteikumu 3.punktā
minētos izdevumus var samazināt par tiem izdevumiem vai izdevumu daļu, kurus
var tieši attiecināt uz noteiktu uzdevumu, kas veikts, lai sasniegtu konkrētu
organizācijas mērķi.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās A.Latkovskis