NVO reorganizācijas pamatprincipi

      

Marija Heislere – Celma

Biedrības vai nodibinājuma reorganizācijas mērķi var būt dažādi – vairākām organizācijām apvienojoties izveidot vienu organizāciju, tādā veidā paaugstinot organizācijas kapacitāti, vai arī sadaloties, nodalīt organizācijas mērķiem neatbilstošas aktivitātes, lai tās attīstītu jaunas organizācijas paspārnē.

Biedrību un nodibinājumu likums (BNL) izsmeļoši definē biedrību un nodibinājumu reorganizācijas veidus, kā izpaužas katrs no reorganizācijas veidiem un kādas ir reorganizācijas juridiskās sekas. (BNL 73. – 85., 109.pants)

Svarīgi ievērot, ka reorganizācijā drīkst piedalīties tikai vienādas juridiskās formas juridiskās personas – biedrības reorganizācijā – tikai biedrības, savukārt nodibinājumu reorganizācijā – tikai nodibinājumi.

Reorganizācijas veidi:

1. Apvienošana – pievienošanas vai saplūšanas veidā;

2. Sadalīšana – sašķelšanas vai nodalīšanas veidā.

Biedrības statūtos var iekļaut reorganizāciju regulējošas normas, kas paredz reorganizācijas priekšnoteikumus un ierobežojumus. Turpretī nodibinājumu var reorganizēt vienīgi statūtos noteiktajos gadījumos. Tas nozīmē, ka biedrību var reorganizēt arī tad, ja statūtos biedrības reorganizācijas priekšnosacījumi nav atrunāti, bet, ja nodibinājuma statūtos nav paredzēta reorganizācija, tad nodibinājumu reorganizēt nedrīkst.

Nav pieļaujama testamentārā nodibinājuma reorganizācija, jo mantojuma atstājēja pēdējo gribu nedrīkst mainīt.

Biedrības reorganizācijas kārtība

Apvienošana (BNL 74.pants)

Biedrību var apvienot ar citu biedrību, to pievienojot citai biedrībai (pievienošana) vai arī apvienojoties vairākām biedrībām vienā jaunā biedrībā (saplūšana).

Vieglāk īstenojamais reorganizācijas veids ir pievienošana. Pievienošanas procesā pievienojamā biedrība nodod visu savu mantu citai reģistrētai biedrībai (iegūstošā biedrība) un izbeidz darbību bez likvidācijas procesa. Pievienošanas gadījumā jauna biedrība neveidojas.

Biedrību saplūšanas procesā divas vai vairākas pievienojamās biedrības nodod visu savu mantu jaundibināmai – iegūstošai biedrībai. Par iegūstošās biedrības dibinātājiem tiek uzskatītas pievienojamās biedrības (kā juridiskas personas), nevis pievienojamo biedrību biedri.

Abos apvienošanas gadījumos pievienojamā biedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa, pievienojamās biedrības biedri kļūst par iegūstošās biedrības biedriem, kā arī biedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai biedrībai. Tas nozīmē, ka iegūstošā biedrība pārņem ne tikai tiesības uz pievienojamās biedrības finanšu līdzekļiem, mantu, u.c. vērtības, bet arī saistības – parādus, līgumsaistības, arhīva dokumentus u.c. uzlikumus.

Sadalīšana (BNL 75.pants)

Sadalīšanas procesā sadalāmā biedrība nodod savu mantu – t.i. tiesības un saistības, vienai vai vairākām iegūstošām biedrībām sašķelšanas vai nodalīšanas ceļā. Iegūstošā biedrība var būt jau esoša vai jaundibināma biedrība.

Sašķelšanas gadījumā sadalāmā biedrība pēc reorganizācijas beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Iegūstošai biedrībai ir tiesības izmantot pievienotās biedrības nosaukumu.

Nodalīšanas gadījumā sadalāmā biedrība turpina pastāvēt, bet visi sadalāmās biedrības biedri vai daļa no viņiem kļūst par iegūstošo biedrību biedriem saskaņā ar lēmumu par reorganizāciju vai reorganizācijas līgumu.

Nodibinājuma reorganizācijas kārtība

Noteikumi par biedrības reorganizāciju ar nelieliem izņēmumiem ir piemērojami arī nodibinājumiem.

Lai Uzņēmumu reģistrā (UR) iesniegtu Reorganizācijas pieteikumu, UR jāiesniedz sekojoši dokumenti:

Attiecīgā UR veidlapa

Reorganizācijas līgumu vai tā attiecīgi apliecinātu kopiju;

Protokola izrakstu un lēmumu par reorganizāciju (lēmumu par reorganizāciju sagatavo atsevišķā dokumentā);

Iegūstošās biedrības (nodibinājuma) statūtus (ja reorganizācijas rezultātā tiek izveidota jauna organizācija);

Iegūstošās biedrības (nodibinājuma) valdes locekļu sarakstu (ja reorganizācijas rezultātā tiek izveidota jauna organizācija);

Saplūšanas gadījumā – pievienojamās biedrības (nodibinājumi) iesniedz kopīgu pieteikumu par jaundibināmās organizācijas ierakstīšanu reģistrā.

Nodibinājumiem, iesniedzot dokumentus Uzņēmumu reģistram, reorganizācijas pieteikumam papildus pievieno dokumentu, kas apliecina citas pārvaldes institūcijas piekrišanu reorganizācijai (ja statūtos ir paredzēta šādas piekrišanas došana).

Reorganizācija uzskatāma par spēkā stājušos ar brīdi, kad reģistrā izdarīti ieraksti par visām reorganizācijas procesā iesaistītajām biedrībām (nodibinājumiem).

Būtiski atcerēties, ka visa reģistrēta kustamā un nekustamā manta, pamatojoties uz UR izsniegtajiem dokumentiem ir jāpārreģistrē uz iegūstošās organizācijas vārda. Tādā pašā veidā ir jāpārraksta bankas konti.

Reorganizācijas process ir laikietilpīgs (apmēram 6 mēneši), taču tā rezultātā „dzīvotnespējīgas” organizācijas izbeidz darbību bez likvidācijas procesa, bet šo organizāciju resursi tiek nodoti citām biedrībām vai nodibinājumiem, stiprinot šo organizāciju kapacitāti.


Reorganizācijas dokumentu paraugi