Sabiedriskā labuma organizācijas statuss – plusi un mīnusi

      

 Marija Heislere – Celma

Sabiedriskā labuma darbības pamatprincipus nosaka Sabiedriskā labuma organizāciju likums, kas definē sabiedriskā labuma darbību, izsmeļoši uzskaita SLO darbības veidus (2. panta 1.daļa), regulē SLO statusa iegūšanas un atņemšanas kārtību (7. un 14.pants), definē, kas ir ziedojums (9.pants), kā arī  nosaka citus SLO darbības nosacījumus (http://www.likumi.lv/doc.php?id=90822 ).

SLO statusu var iegūt gan jaundibinātas biedrības un nodibinājumi, kuras tikko uzsākušas savu darbību, gan organizācijas, kuras darbojas ilgstoši.

Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statuss vienlaikus ir gan ieguvums, gan administratīvs slogs:

+ SLO statuss – dod potenciālajam ziedotājam skaidru ziņu, ka organizācija darbojas sabiedrības interesēs un likuma ietvaros, kā arī to, ka organizācijas darbība tiek kontrolēta;
+ ziedojot SLO, ziedotājs iegūst nodokļu atlaides;
+ SLO statuss dažkārt ir nepieciešams, lai saņemtu finansējumu no ES fondiem.

– SLO statuss uzliek administratīvu slogu – strikti jāievēro SLO likuma noteikumi, ik gadu jāatskaitās par padarīto;
–   SLO administratīvajiem izdevumiem drīkst izlietot ne vairāk kā 25 procentus no attiecīgajā kalendārajā gadā izlietotajiem vispārējiem ziedojumiem;
–  jāievēro strikti nosacījumi attiecībā uz finansu līdzekļu un mantas izlietošanu – SLO drīkst bez atlīdzības nodot tai ziedoto mantu vai finanšu līdzekļus tikai pamatojoties uz rakstveida līguma pamata un tikai saskaņā piešķirtajām SLO darbības jomām.

SLO statusa iegūšana

Lai iegūtu SLO statusu,Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodaļā pēc organizācijas juridiskās adreses,iesniedz iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu (brīvā formā) un tam pievienoto biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu (ja organizācija dibināta tajā pašā gadā, tad aizpilda tikai veidlapas I un III daļu). VID lēmumu par SLO statusa piešķiršanu pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Lemjot par SLO statusa piešķiršanu, tiek vērtēts organizācijas statūtos norādītais mērķis un organizācijas līdzšinējā darbība, kā arī tas, vai organizācijai nav nodokļu parādu.

Nodokļu atlaides ziedotājiem

Juridiskām personām saskaņā ar  likumu „Par uzņēmumu ienākumu nodokli” 20.1 pantu, uzņēmumu ienākumu nodokli samazina par 85 procentiem no SLO ziedotajām summām, tomēr kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 procentus no aprēķinātā nodokļa kopējās summas.

Fiziskām personām  likums „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” 10.panta pirmā daļa nosaka ka ziedoto summu atskaita no aprēķinātā iedzīvotāju ienākumu nodokļa, tomēr personas attaisnotie izdevumi kopā nedrīkst pārsniegt 20 procentus no kopējā aprēķinātā nodokļa.

Konsultācijas par sabiedriskā labuma organizāciju dokumentu aizpildīšanu un iesniegšanu var saņemt zvanot pa VID konsultatīvajiem tālruņa numuriem 67028775 vai 67028836.